Korttidsarbete

Regeringen föreslår att korttidsarbete införs, vilket innebär att den anställda under en begränsad tid går ner i lön och arbetstid och där kostnaden delas av staten, verksamheten och anställda.

Arbetsgivaralliansen har tecknat fler avtal om korttidsarbete  

De avtal som Arbetsgivaralliansen nu tecknat skapar förutsättningar att lokalt ingå avtal om korttidsarbete. Huruvida stöd sedan kommer att beviljas eller inte kan vi inte svara på i dagsläget. Stöd beviljas av Tillväxtverket som gör den bedömningen. Verksamhet måste själv undersöka huruvida er verksamhet omfattas av själva stödet eller ej. 

>> Länk till Avtal om korttidsarbete som är tecknade 

Vad krävs för att nyttja korttidsarbete?

För att nyttja korttidsarbete krävs, som huvudregel, kollektivavtal om arbetstidsförkortningen. Vi arbetar intensivt med att få avtal på plats med våra centrala parter för samtliga våra branscher för att möjliggöra statligt stöd enligt den nya lagändringen. 

Vilka arbetsgivare kan ta del av stödet?

Stödet gäller arbetsgivare som är juridiska personer eller som är fysiska personer och bedriver näringsverksamhet. 

Stödet gäller dock inte 

  1. Staten, landsting, kommuner och kommunalförbund, 
  2. aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser över vilka staten, landsting, kommuner och kommunalförbund har ett rättslig bestämmande inflytande, såvida inte verksamheten avser affärsverksamhet, och 
  3. arbetsgivare i fråga om verksamhet som huvudsakligen är finansierad av offentliga medel.
    (Källa: Tillväxtverket)

Stödet kommer att finnas tillgängligt 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. Det kommer att gälla under 2020. 

Vad innebär regeringens förslag?

Regeringens förslag innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. >> Regeringens förslag om korttidsarbete
>> Länk till Lagrådsremiss 

Det innebär också att arbetstiden ska kunna minskas med 20, 40 eller 60 procent och att arbetstagaren ska få behålla 96, 94 eller 92,5 procent av lönen (beroende på nivån på förkortningen). Staten kommer att stå för 75 procent av arbetsgivarens kostnader.
Ansökan om pengar ska lämnas till Tillväxtverket.

Behövs avtal med samtliga fackförbund?

Vilka fack ska jag förhandla med gällande korttidsarbete? Måste jag ingå överenskommelse med samtliga fack som uppräknas i just mitt kollektivavtal?

Ja, avtal behövs med samtliga parter på avtalsområdet. Facken träffar avtal oavsett om de anställda är medlemmar eller inte.