Semester i Coronatider

Observera!
Tillväxtverket har tidigare gjort bedömningen att betald och intjänad semester likställs med närvaro. De har nu efter en analys gjort en reviderad tolkning och kommit fram till att all semester ska räknas som frånvaro och därmed inte ingå i beräkningen av det preliminära stödet. Frågor hur detta kommer att påverka de som redan sökt och beviljats stöd för en semesterperiod besvaras av Tillväxtverket.

Om UD och Folkhälsomyndigheten rekommenderar reserestriktioner, vad händer då? Och inför årets semestrar, där många arbetsgivare ingått avtal om korttidsarbete, vad gäller för semesteruttag och intjänande?

Resor under semestern

Reglerna om varje medborgares ansvar enligt Smittskyddslagen och ansvaret enligt Arbetsmiljölagstiftningen gäller oavsett syfte med resa. Som arbetsgivare kan du införa reseinstruktioner i ett förebyggande syfte. Och utfärda policies för just er verksamhet. Du som arbetsgivare kan införa mer långtgående regler som en försiktighetsåtgärd. Arbetstagaren är skyldig att medverka till en god arbetsmiljö och att följa de instruktioner som arbetsgivaren sätter upp. Läs även avsnitten om arbetsgivarens respektive arbetstagarens ansvar.

Länk till UD:s reserekommendationer >>

Länk till Folkhälsomyndighetens reserekommendationer >>

Semester vid korttidsarbete

I de centrala kollektivavtal om korttidsarbete som Arbetsgivaralliansen ingått med de fackliga parterna för varje bransch har semesterfrågan berörts; Semester och semesterintjänande påverkas inte av dessa avtal utan följer av kollektivavtal och lag. Parterna emellan gäller kollektivavtalens regleringar och semesterlagen som vanligt. Det betyder att arbetsgivaren lägger ut semester och bokför intjänad semester såsom om den anställde arbetade enligt sin normala sysselsättningsgrad.

Korttidsarbetet är i sig semesterlönegrundande frånvaro (§7 Semesterlagen) och påverkar därmed inte intjänandet av semesterdagar. Semesterdagar tjänas in som om den anställde hade arbetat sin normala sysselsättningsgrad utan korttidsarbete. 

Uttag av semesterdagar

Under semester omfattas inte den anställde av avtalet om korttidsarbete. Semesterutläggningen sker utan hänsyn till hur kortidspermitteringen är förlagd. En veckas semester, för arbetstagare som normalt är schemalagd fem arbetsdagar/vecka, innebär att fem semesterdagar anses utlagda även om korttidsarbetet endast sker på två dagar i veckan. Fyra veckors huvudsemester innebär därmed att 20 dagars semester tas i anspråk. 

Exempel förläggning av semester

Semester ska utbetalas på samma sätt som om den anställde hade arbetat som vanligt. Det innebär att det intjänade värdet enligt lag och kollektivavtal är det som gäller. Vid sammanfallande intjänande år och semesterår tjänas semesterlön in som om den anställde arbetat i normal omfattning, dvs korttidsarbetet påverkar inte.

Exempel

Vid månadslön 25 000 kr, sysselsättningsgrad 100%,

16 a § Semesterlön enligt sammalöneregeln är den vid semestertillfället aktuella vecko- eller månadslönen, eventuella fasta lönetillägg samt ett semestertillägg.

Korttidsarbete med nedsättning 40% (jobbar 60%) ger lönenedsättning med 6%

25 000*0,94= 23 500 kr

Avdrag för semesterledighet görs på den lägre lönen eftersom det motsvarar det som personen arbetar.

För semesterdagen drar arbetsgivaren av 4,6 procent av den lägre lönen 23 500*0,046= 1081

Semesterlönen och semestertillägget beräknas på den ordinarie lönen.

Semesterlönen 25000*0,046=1150

Semestertillägg 25000*0,0043=107,5

Den formella huvudregeln i semesterlagen innebär att  arbetsgivaren först ska förhandla med de kollektivavtalsslutande facken om förläggningen av huvudsemestern innan han fattar förläggningsbeslutet. (Observera att en del kollektivavtal föreskriver annat tillvägagångssätt.) I praktiken brukar dock förläggningsbeslutet fattas på så sätt att arbetsgivaren först efterfrågar arbetstagarnas önskemål inför huvudsemestern och sedan - efter viss jämkande - i samråd med arbetstagarna fastställer semesterlistan.  

Semesterår och intjänandeår

Med semesterår menas den tolvmånadersperiod under vilken semesterledigheten tas ut. Semesteråret enligt lag börjar den 1 april år 1 och slutar den 31 mars år 2. Motsvarande period året innan kallas intjänandeår.

Enligt vissa kollektivavtal kan intjänandeår och semesterår sammanfalla under löpande kalenderår.

Det är ert ansvar som arbetsgivare att se till att all semester (som arbetstagaren inte sparar) läggs ut. 

Påverkas semester eller semesterersättning?

Semesterlön eller semesterersättning påverkas inte av korttidsarbete utan ska beräknas utifrån ordinarie lön. Däremot påverkas pensionen, eftersom den inbetalas utifrån den faktiska lön som den anställde uppbär. Om en anställd som omfattas av korttidsarbete ska gå i pension under korttidsarbetet så behöver lönen återgå till ordinarie lön under den sista månaden innan pensionen. Annars förlorar den anställde pension livsvarigt.

Sjukdom, föräldraledighet, vård av sjukt barn och semester räknas som frånvaro och ska räknas av vid beräkningen av preliminärt stöd.

>> Länk till ytterligare information hos Tillväxtverket

Tänk på att:

  • kontrollera vad som står i kollektivavtalet,
  • rätt till semesterledighet gäller även om den anställde inte tjänat in någon semesterlön* och
  • arbetsgivaren ska se till att de anställda underrättas om semesterns förläggning.

*se här om obetald semester och korttidsarbete www.tillvaxtverket.se