Vad är Coronavirus – covid19?

Coronavirus är samlingsnamnet på en stor virusfamilj som orsakar ett flertal sjukdomar, allt från vanlig förkylning till mer allvarliga luftvägsinfektioner.

I Sverige är Coronaviruset, covid-19 (coronavirus disease 2019), klassat som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Och omfattas därför av regleringen i Smittskyddslagen. Det innebär att myndigheter och sjukvård med flera har stärkt sin beredskap och kan vidta relevanta åtgärder om smittorisken skulle öka. Som arbetsgivare är det viktigt att du sätter dig in i hur du hanterar olika situation-er med anledning av viruset. Aktuella frågor är hur du hanterar tjänsteresor och hur du minskar risken för smitta på arbetsplatsen.

 >> Länk till Folkhälsomyndigheten 

Vad innebär Smittskyddslagen?

Smittskyddslagen anger en anmälningsplikt av samhällsfarlig sjukdom, som covid-19 är, samt en smittskyddsspårning. Det innebär att anmälan om smitta ska göras till smittskyddsläkare samt till Folkhälsomyndigheten. Samt en skyldighet för varje medborgare att medverka vid smittskyddsspårning. Hela ovanstående "batteri" av åtgärder som kan aktualiseras är bland annat:

1) Beslut om hälsokontroller
2) Karantänreglering
3) Avspärrning av områden

Det är Folkhälsomyndigheten som är samordnare av beredskapen på nationell nivå. Respektive region (tidigare landsting) och smittskyddsläkaren där har det samlade ansvaret i respektive region. Smittskyddslagen reglerar även att alla medborgare har skyldighet att vara uppmärksam och att vidta försiktighetsåtgärder. Varje medborgare med vetskap om smitta är skyldig att vidta de åtgärder som krävs. Det inträder vid smitta även en skyldighet att hjälpa till och att informera. Om medborgare bryter mot detta så begås ett brott.