Diskriminering

Aktuella nyheter från 1 januari 2017:

 • Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år.
 • Dokumentationsskyldigheten gäller arbetsgivare med minst 10 anställda.
 • Bestämmelser och praxis om löner med mera ingår också som ett av områdena i det övergripande ramverket för arbetet med aktiva åtgärder. Det betyder att arbetsgivare ska undersöka (1), analysera (2), vidta åtgärder (3) och följa upp (4) detta område för alla diskrimineringsgrunderna.
 • I lönekartläggningen ska även löneskillnader mellan ett kvinnodominerat arbete och ett arbete som inte är kvinnodominerat, men som har lägre krav och högre lön, omfattas av arbetsgivarens bedömning. 

Alla arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen bedriva ett aktivt arbete med att förebygga och främja lika rättigheter i arbetslivet.

Ett aktivt och målinriktat arbete för att främja lika rättigheter på arbetsplatsen kan också gynna utvecklingen i verksamheten. All erfarenhet visar att en arbetsplats med människor med olika bakgrund och kunskaper ofta är mer dynamisk och innovativ än en mer homogent sammansatt arbetsplats.

Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och att främja lika rättigheter. Diskrimineringsförbudet täcker alla situationer som kan uppkomma mellan en arbetsgivare och en arbetssökande eller arbetstagare på en arbetsplats eller överhuvudtaget i samband med anställningen.

Från den 1 januari 2017 kräver lagen att arbetsgivaren undersöker om risker finns för diskriminering och gör analys av orsaken till dessa risker. Kraven på aktiva åtgärder omfattar samtliga sju diskrimineringsgrunder.

Vem omfattas av diskrimineringsförbud i arbetslivet?

En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren:

 1. är arbetstagare,
 2. gör en förfrågan om eller söker arbete,
 3. söker eller fullgör praktik, eller
 4. står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft.

Vad räknas som diskriminering?

Diskriminering kan komma till uttryck på många sätt. Diskrimineringslagen omfattar följande sex former:

 • Direkt diskriminering: Uppbyggt kring begreppen missgynnande, jämförbar situation och orsakssamband.
 • Indirekt diskriminering: Uppbyggt kring begreppen missgynnande, jämförelse och intresseavvägning.
 • Bristande tillgänglighet: Skäliga åtgärder för tillgänglighet kopplat till att en person med en funktionsnedsättning ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.
 • Trakasserier: Ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.
 • Sexuella trakasserier: Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.
 • Instruktioner att diskriminera: Order eller instruktioner att diskriminera som lämnas till någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande eller till någon som åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.

De sju diskrimineringsgrunderna är

 1. kön: att någon är kvinna eller man,
 2. könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön,
 3. etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande,
 4. religion eller annan trosuppfattning: lagen saknar definition
 5. funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå,
 6. sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning, och
 7. ålder: uppnådd levnadslängd.

Även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av diskrimineringsgrunden kön.

Uppgift om andras meriter till sökanden som inte fick arbetet

Om en arbetsgivare inte anställer en arbetssökande eller väljer att inte ta ut en arbetssökande till anställningsintervju, eller om en arbetstagare inte har befordrats eller tagits ut till utbildning för befordran ska arbetsgivaren på begäran av sökanden lämna en skriftlig uppgift angående vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter den hade som togs ut till anställningsintervju eller som fick arbetet eller utbildningsplatsen.