Lönerevision

För att kunna sätta en relevant lön är det viktigt att man följer kollektivavtalens regler om  lönesättning och att det finns en väl genomtänkt lönestruktur i ett långsiktigt perspektiv. I kollektivavtalet finns angivet när och hur lönerevision ska ske. 

Lönebildningen och lönesättningen är beroende av arbetsgivarens lönepolicy som har sin grund i verksamhetens mål. Lönen bör öka med stigande ansvar och svårighetsgrad i arbetet, arbetsuppgifternas art och innehåll och med den anställdes prestation och duglighet. I den mån arbetsgivaren använder sig av någon forma av bedömningsmall ska denna kommuniceras med medarbetaren före lönesamtalet.

Läs mer om vad som gäller för er verksamhet i kollektivavtalet, som inloggad hittar du avtal nedan.