Folkhögskola

Nu är det dags att revidera lönerna inom ramen för Bransch- och löneavtal Folkhögskola med Lärarnas Samverkansråd, Lärarförbundet, Vision, Akademikerförbunden, Ledarna och Kommunal.

Avtalet gäller fram till den 30 april 2023 och ny lön ska gälla från och med den 1 maj 2022.

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd och Vision

Under hela avtalsperioden tillämpas lokal lönebildning. Revisionsdatum 2022 är den 1 maj.

Akademikerförbunden

Efter avslutad lönerevision ska summan av de fasta kontanta lönerna per arbetstagarorganisation ha ökat med lägst 2,4 procent per den 1 maj 2022.

Kommunal

För varje medlem i Kommunal läggs lägst 382 kr i en lönepott. Potten fördelas bland Kommunals medlemmar. Därutöver ska ett utrymme på 0,3 % av medlemmarnas lönesumma beräknas. Detta utrymme ska i första hand lokalt fördelas på medlemmar i Kommunal som har yrkeserfarenhet* eller yrkesutbildning**.

*Definition av yrkeserfarenhet nedan: yrkeserfarenhet inhämtas genom att individen arbetar i ett specifikt yrke eller bransch samt deltar vid kompletterande interna eller externa utbildningar som krävs för arbetets syfte, uppdrag och arbetsuppgifter.

**Definition av yrkesutbildning nedan: Med yrkesutbildning avses den för tiden gällande formella yrkesutbildning som individen genomfört inom branschen, såväl på ungdoms- som vuxenutbildning samt kvalificerade yrkesutbildningar på
eftergymnasial nivå. Där ingår även kommunala yrkesinriktade vuxenutbildningar och arbetsmarknadsutbildningar på gymnasial nivå.

Ledarna

För det fall arbetsgivaren och medlem i Ledarna inte kommit överens om annat är lönerevisionstidpunkten 1 maj. Individuell lönesättning tillämpas. Se vägledning för att sätta lön enligt Ledaravtalet