Upplevelse och Kultur

Nu är det dags att revidera lönerna inom bransch- och löneavtal Upplevelse och Kultur med  Akademikerförbunden, Unionen och Ledarna.

Avtalet gäller fram till den 30 april 2023, ny lön ska gälla från och med den 1 maj 2022.

Löneöversyn för Akademikerförbunden och Unionen

Löneöversyn ska genomföras och nya löner gälla från och med den 1 maj 2022. Löneöversynen ska genomföras som förhandling om lokal part, dock senast den 1 mars 2022, så begär och i samband med detta anger vilka som ska omfattas av förhandling om nya löner. I de fall de lokala parterna inte kan träffa överenskommelse har berörd lokal part rätt att föra frågan till central förhandling. Central förhandling ska påkallas senast den 15 september 2022.

Akademikerförbunden 

Lägsta löneutökningsutrymme

Ett utrymme om 1,8 procent beräknat på de fasta kontanta lönerna från den 30 april 2022 utgör lägsta löneökningsutrymme vid löneöversyn.

Unionen

Lägsta löneökningsutrymme

Ett utrymme om 1,8 procent beräknat på de fasta kontanta lönerna från den 30 april 2022 utgör lägsta löneökningsutrymme vid löneöversyn.

Lägsta lön

Lön för heltidsanställd arbetstagare som fyllt 20 år ska uppgå till lägst 22 502 kronor från den 1 maj 2022. Lönebeloppet avser arbetstagare med heltidsanställning. För deltidsanställd ska beloppet nedräknas i proportion till vad deltiden utgör i procent av heltid.

Individuell löneutveckling

Vid löneöversyn år 2022 garanteras varje tjänsteman en lönehöjning med lägst 200 kronor per månad. För deltidsanställd ska beloppet nedräknas i proportion till vad deltiden utgör i procent av heltid.

Ledarna

För det fall arbetsgivaren och medlem i Ledarna inte kommit överens om annat är lönerevisionstidpunkten 1 maj. Individuell lönesättning tillämpas.
Se vägledning för att sätta lön enligt Ledaravtalet

Avsättningar till DTP (flexpension)

Deltidspensionspremien (DTP), eller flexpensionen, höjdes med 0,3 % från den 1 december 2020. Nu höjs den alltså ytterligare med 0,4 procent. Detta ingick i ”märket” för perioden som var 5,4 procent. Det innebär att den totala avsättningen till DTP, (flexpension) från och med 1 maj 2022 uppgår till 1,1 procent. 

Deltidspensionspremie (DTP), eller flexpension, innebär att en viss procent av den pensionsmedförande lönen avsätts som en komplettering till den anställdes/tjänstemannens befintliga försäkring.
Länk till ytterligare information om Flexpension