Skola/Utbildning

Nu är det dags att revidera lönerna inom ramen för Bransch- och löneavtal Skola/Utbildning med Lärarnas Samverkansråd, Vision, Akademikerförbunden, Ledarna och Kommunal.

Avtalet gäller fram till den 30 april 2023 och ny lön ska gälla från och med den 1 maj 2022.

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Vision

Under hela avtalsperioden tillämpas lokal lönebildning. 
Lönerevisionsdatum är den 1 maj.

Akademikerförbunden

Efter avslutad lönerevision ska summan av de fasta kontanta lönerna per arbetstagarorganisation ha ökat med lägst 2,4 procent per den 1 maj 2022.

Kommunal

För varje medlem i Kommunal läggs lägst 382 kr i en lönepott. Potten fördelas bland Kommunals medlemmar.
Därutöver ska ett utrymme på 0,3 % av medlemmarnas lönesumma beräknas. Detta utrymme ska i första hand lokalt fördelas på medlemmar i Kommunal som har yrkesutbildning* 

*Med yrkesutbildning nedan avses den för tiden gällande formella yrkesutbildning som individen genomfört inom branschen, såväl på ungdoms- som vuxenutbildning samt kvalificerade yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå. Där ingår även kommunala yrkesinriktade vuxenutbildningar och arbetsmarknadsutbildningar på gymnasial nivå. 

Lägsta lön

1 oktober 2022 ska lägsta lön för arbetstagare som har fyllt 19 år uppgå till lägst 20 678 kr och vid för arbetsgivaren adekvat gymnasieutbildning, ska, efter genomgången utbildning, heltidslönen vid samma tidpunkt vara lägst 22 926 kr.

Ledarna

För det fall arbetsgivaren och medlem i Ledarna inte kommit överens om annat är lönerevisionstidpunkten 1 maj. Individuell lönesättning tillämpas. Se vägledning för att sätta lön enligt Ledaravtalet