ITP-planen avdelning 1

För ITP-planen avdelning 1 gäller dessa bestämmelser samt försäkringsgivarens/förvaltarens, av Svenskt Näringsliv och PTK godkända, villkor för respektive förmån. Vidare gäller de bestämmelser i övrigt som Svenskt Näringsliv och PTK träffat överenskommelse om.

1. Förmåner

Ålderspension                               Se punkt 7

Efterlevandeskydd
Återbetalningsskydd                      Se punkt 8.1
Familjeskydd                                  Se punkt 8.2

Riskförsäkringar
Sjukpension                                   Se punkt 9
Avgiftsbefrielseförsäkring               Se punkt 10
Förmåner vid utlandstjänstgöring   Se punkt 13

2. Anslutning till ITP-planen

2.1 Anslutning till ITP-planen sker genom att arbetsgivaren tecknar pensioneringsavtal med Collectum AB (Collectum), som företräder försäkringsgivare och övriga förvaltare inom ITP-planen.

Av pensioneringsavtalet skall framgå vid vilken tidpunkt avtalet, i enlighet med av Svenskt Näringsliv och PTK godkända regler, träder i kraft. Försäkringsavtal mellan arbetsgivare och försäkringsgivare träder i kraft vid samma tidpunkt. Om i punkt 14 angiven garanti gäller för någon anställd, skall pensioneringsavtal tecknas att gälla fr o m den tidpunkt från vilken garantin gällt.

Har arbetsgivaren i kollektivavtal förbundit sig att ansluta sig till ITP-planen skall kollektivavtalet anges i pensioneringsavtalet.

2.2 Pensioneringsavtal kan inte av någon part sägas upp så länge arbetsgivaren beträffande någon kategori av anställda är bunden av sådant kollektivavtal som medför att anställd kan omfattas av i punkt 14 angiven garanti.

I övriga fall kan pensioneringsavtal träda ur kraft tidigast vid utgången av månaden närmast efter den månad arbetsgivaren eller Collectum sagt upp avtalet.

Collectum kan säga upp pensioneringsavtalet om arbetsgivaren inte i rätt tid betalat förfallna premier och räntor. Collectum kan även säga upp pensioneringsavtalet om arbetsgivaren underlåtit att lämna debiterings-underlag för avgifter eller de uppgifter i övrigt som erfordras för att fastställa förmånerna enligt ITP-planen.

2.3 Arbetsgivare som i kollektivavtal förbundit sig att ansluta sig till ITP-planen, men där kollektivavtalet innehåller bestämmelser som avviker från överenskommel-sen om ITP-planen mellan Svenskt Näringsliv och PTK, får träffa pensioneringsavtal med Collectum endast efter godkännande av ITP-nämnden.

Träffas ändå pensioneringsavtal på grund av att arbetsgivaren inte lämnat uppgift om avvikande kollektivavtal gäller pensioneringsavtalet endast enligt överenskommelsen om ITP mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

3. Omfattning

3.1 Planen omfattar alla anställda tjänstemän hos arbetsgivare som tillämpar ITP-planen.

Följande personer omfattas inte av planen:

 • företagare och maka/make eller registrerad partner till företagare, 
 • VD,
 • annan tjänsteman i företagsledande eller därmed jämförlig ställning som med-getts undantag av ITP-nämnden.

Som företagare betraktas:

 • i företag som inte är juridisk person samtliga ägare
 • i handelsbolag samtliga ägare
 • i kommanditbolag komplementären
 • i aktiebolag, aktieägare vars aktieinnehav för sig eller sammanräknat med aktier som ägs av maka/make eller registrerad partner, förälder eller barn till ak-tieägaren, uppgår till minst en tredjedel av aktierna i bolaget.

ITP-nämnden kan, om särskilda skäl föreligger, medge att även annan ägare får betraktas som företagare och därmed undantas från ITP-planen.

Tjänsteman anställd vid företag som anslutes till ITP-planen får undantas från denna under förutsättning att tjänstemannen kvarstår i före anslutning gällande pensions-plan och om skriftlig överenskommelse härom föreligger mellan arbetsgivaren och tjänstemannen.


3.2 Planen gäller från och med den månad tjänstemannen fyller

 • 18 år, vad den avser sjukpension och
 • 25 år, vad den avser ålderspension och avgiftsbefrielseförsäkring, 
  till och med månaden före den under vilken tjänstemannen fyller 65 år.

Vid fortsatt anställning efter att tjänstemannen fyllt 65 år kan arbetsgivaren träffa överenskommelse med tjänstemannen om att avgift för ålderspension skall erläggas.

3.3 Med tjänsteman förstås anställd som omfattas av mellan medlemsförbund inom Svenskt Näringsliv och PTK träffade avtal om allmänna anställningsvillkor för tjänstemän.

För anställda som inte omfattas av kollektivavtal enligt ovan sker bedömningen om vilken personalkategori den anställde tillhör med utgångspunkt i det kollektivavtal som skulle ha gällt för den verksamhet hos arbetsgivaren vari den anställde är sysselsatt.

3.4 Om tjänstemannens hälsotillstånd vid den tidpunkt då planen enligt ovan skulle ha blivit gällande för tjänstemannen är sådant att han/hon enligt ITP-planens hälsoprövningsregler inte kan försäkras, gäller planen först då tjänstemannen är arbetsför i den anställning som ligger till grund för inträdet i planen. Partiellt arbetsför tjänsteman beviljas försäkring för den lön och arbetstid som motsvarar arbetsförmågan.

4. Planens finansiering

Arbetsgivaren betalar avgifter för respektive förmån i ITP-planen i enlighet med de instruktioner som meddelas av Collectum. Instruktionerna skall vara godkända av ITP-nämnden.

5. Inkomst- och prisbasbeloppet i ITP-planen

Med inkomstbasbeloppet i ITP-planen avses det inkomstbasbelopp som för varje år fastställs enligt 58 kap 27 § i Socialförsäkringsbalken (SFB).

Med prisbasbeloppet i ITP-planen avses det prisbasbelopp som för varje år fastställs enligt 2 kap 7 § i SFB.

6. Pensionsmedförande lön

ITP-planens förmåner beräknas med utgångspunkt från en pensions-medförande lön. Denna utgörs av kontant utbetald bruttolön. I den pensionsmedförande lönen ingår inte kostnadsersättningar (skattefria eller skattepliktiga).

7. Ålderspension

7.1 Intjänande av ålderspension

Intjänande av ålderspension sker genom att arbetsgivaren månatligen betalar en avgift till den anställdes ålderspension från och med den månad tjänstemannen fyller 25 år till och med månaden före den under vilken tjänstemannen fyller 65 år. Om anställningen fortsätter efter det att tjänstemannen uppnått denna ålder kan avgiften erläggas om arbetsgivaren och tjänstemannen träffar överenskommelse om detta.

Avgiften beräknas i procent på tjänstemannens pensionsmedförande lön.

Avgiften skall vara 4,5 procent på den anställdes pensionsmedförande lön på lönedelar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. På lönedelar som för viss månad överstiger 7,5 inkomstbasbelopp/12 skall avgiften vara 30,0 procent.

7.2 Kompletterande avgifter

Parterna är överens om att arbetsgivare och lokal facklig organisation, samt förbundsparter, kan överenskomma om att avgifterna till ålderspensionen skall kunna kompletteras med ytterligare avgift. Sådan överenskommelse kan även träffas mellan arbetsgivare och tjänsteman.

7.3 Val av förvaltare och disposition av avgiften

Tjänstemannen väljer själv en eller flera förvaltare av avgiften. Minst 50 % av avgiften skall placeras i en traditionell pensionsförsäkring. Överskott i försäkringen tillfaller tjänstemannens försäkring. För pensionsstiftelse och kontoföring, se nedan.

Tjänstemannen kan välja återbetalningsskydd på vald försäkring (se 8.1). En del av avgiften till ålderspensionen kan också användas för familjeskydd (se 8.2). Även den som har rätt till avgiftsbefrielseförsäkring utan att vara anställd kan välja förvaltare och hur avgiften skall disponeras. För val av återbetalningsskydd eller familjeskydd erfordras i vissa fall hälsoprövning.

Gjort val anmäls till Collectum. Anmält val gäller tills nytt val sker.

Avstår tjänstemannen från att välja är det försäkringsbolag som ITP-nämnden bestämmer försäkringsgivare för en traditionell pensionsförsäkring, men utan återbetalningsskydd och familjeskydd.

Försäkring
Tjänstemannen kan välja pensionsförsäkring hos försäkringsgivare som träffat administrationsavtal med Collectum.

Vid försäkring är arbetsgivaren försäkringstagare. I fråga om rätten till försäkrings-förmån anses varje tjänsteman som försäkringstagare.

I fråga om återbäring gäller försäkringsgivarens försäkringstekniska riktlinjer.

Tryggande i arbetsgivarens egen regi
Tjänstemannens arbetsgivare kan, efter godkännande av ITP-nämnden, som ett alternativ till pensionsförsäkring erbjuda förvaltning av tjänstemannens pensionsavgift i egen regi, tryggad genom bokföring av pensionsskuld eller avsättning till pensionsstiftelse. Om alternativet avser den del av avgiften som skall placeras på bestämt sätt skall samma avkastning garanteras som i en traditionell pensionsförsäkring. Tryggande i egen regi skall vara kreditförsäkrat.

Arbetsgivaren skall på sätt som anges när erbjudandet ges vid varje tidpunkt kunna lösa in åtagandet i en ålderspensionsförsäkring hos försäkringsgivare som meddelar traditionell pensionsförsäkring med garanterad avkastning inom ITP.

Arbetsgivaren skall ha träffat administrationsavtal med Collectum. För arbetsgivares förvaltning i egen regi gäller särskilda bestämmelser.

7.4 Flytt av kapital

Tjänstemannen har rätt att flytta hela eller delar av det intjänade pensionskapitalet till annan förvaltare som meddelar ITP enligt dessa regler. Försäkringsgivarna och Collectum har rätt att ta ut av ITP-nämnden godkända avgifter för att täcka kostnaden för flytt av kapital. Avgifterna tas ut av tjänstemannens pensionskapital.

Om Collectum, efter ITP-nämndens godkännande, säger upp administrationsavtal med en försäkringsgivare som meddelar ITP skall pensionskapitalet i ITP-försäk-ringarna kunna flyttas till annan försäkringsgivare för ITP. Detta sker enligt särskilda regler som fastställs av ITP-nämnden. För det fall arbetsgivare inte längre skall trygga åtaganden enligt denna plan i egen regi, skall åtagandena lösas in i en traditio-nell pensionsförsäkring för ITP.

7.5 Pensionens storlek

Avgifterna skall finansiera en livsvarig pension. Denna kan dock, om tjänstemannen så önskar, betalas ut helt eller delvis under en begränsad tid om minst fem år. Pensionen betalas ut från och med den månad under vilken tjänstemannen fyller 65 år eller annan tidpunkt som den anställde begär. Pensionen utbetalas normalt månadsvis i efterskott. Utbetalning pågår längst till och med den månad då tjänstemannen avlider.

Pensionens storlek är bland annat beroende av värdet av tillgodoräknade avgifter och avkastningen på dessa, åldern vid utbetalningens början samt valet mellan livsvarig och tidsbegränsad utbetalning. Pensionen skall beräknas lika för kvinnor och män.

Pensionen kan tidigast börja utbetalas från 55 års ålder.

8. Efterlevandeskydd

8.1 Återbetalningsskydd

Tjänstemannen kan välja att ha återbetalningsskydd i sin ålderspension. Återbetalningsskydd innebär att pension till förmånstagare enligt punkt 8.3 utbetalas vid tjänstemannens dödsfall.

Vid dödsfall innan ålderspensionen börjat utbetalas till tjänstemannen, utbetalas värdet av ålderspensionen till förmånstagare under en tid av fem år.

Vid dödsfall efter det att livsvarig ålderspension börjat utbetalas till tjänstemannen fortsätter utbetalningarna som återbetalningsskydd till förmånstagare och upphör senast 20 år efter det att ålderspensionen börjat utbetalas.

Vid dödsfall efter det att tidsbegränsad ålderspension har börjat utbetalas till tjänstemannen, fortsätter utbetalningarna till förmånstagare under längst så lång tid som återstår av den avtalade tiden för utbetalning av ålderspensionen.

Om återbetalningsskydd väljs senare än vid första möjliga valtillfälle eller mer än tolv månader efter en familjehändelse erfordras hälsodeklaration. Med familjehändelse avses när en tjänsteman gifter sig, blir sambo eller får barn.

Återbetalningsskyddet omfattar normalt hela det pensionskapital som tjänats in i avgiftsbestämd ålderspension, oavsett förvaltare. För tjänsteman som lider av allvarlig sjukdom beviljas dock återbetalningsskyddet enbart avseende avgifter som tjänas in från och med månaden efter valet av återbetalningsskydd.

Tjänstemannen kan inte välja till återbetalningsskydd efter det att ålderspensionen börjat utbetalas.Däremot kan tjänstemannen välja bort återbetalningsskydd även efter det att ålderspensionen börjat utbetalas.

Förmånstagare kan överenskomma med försäkringsbolaget om annan utbetalningstid, om respektive försäkringsbolags villkor tillåter detta.

8.2 Familjeskydd

Tjänsteman som omfattas av avgiftsbestämd ålderspension kan anmäla sig till/ansöka om försäkring för familjeskydd. Försäkringen är en efterlevandepension som betalas ut till insatta förmånstagare om tjänstemannen skulle avlida under försäkringstiden.

Anmälan till/ansökan om försäkring för familjeskydd sänds in till Collectum. Försäkringsgivare är Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt (Alecta).

8.2.1 Familjeskyddets omfattning

Försäkringsbeloppet för familjeskyddet utgörs av antingen 1.0, 2.0, 3.0 eller 4.0 prisbasbelopp per år. Det årliga beloppet betalas ut med en tolftedel varje månad i fem, tio, femton eller tjugo år, dock inte längre än t o m månaden före den varunder tjänstemannen skulle ha fyllt 70 år.

Tjänstemannen kan, efter hälsodeklaration, höja försäkringsbeloppet eller välja en annan utbetalningstid. Sådan förändring träder i kraft samma dag som skriftlig ansökan inkommit under förutsättning att Collectum bedömt att tjänstemannens avgift för ålderspension räcker till för den ändrade försäkringen. För tjänsteman som lider av allvarlig sjukdom beviljas inte höjning av försäkringsbelopp.

Option vid familjehändelse
Om familjeskydd väljs inom tolv månader efter en familjehändelse finns en option att utan hälsoprövning få teckna ett totalt familjeskydd på högst två prisbasbelopp under fem år eller ett prisbasbelopp under tio år. Om sådant familjeskydd redan är tecknat kan optionen inte utnyttjas, utan varje ytterligare höjning kräver godkänd hälsoprövning.

Med familjehändelse avses när en tjänsteman gifter sig, blir sambo eller får barn.

8.2.2 Försäkringsskyddets ikraftträdande

Försäkringsskyddet för familjeskydd träder i kraft samma dag som skriftlig ansökan inkommit till Collectum från tjänsteman som omfattas av avgiftsbestämd ålderspension. Om familjeskydd väljs senare än vid första möjliga valtillfälle eller mer än tolv månader efter en familjehändelse erfordras hälsodeklaration.

Innan tjänstemannen gjort sitt första val av förvaltare för sin ålderspension gäller ett förskydd under den tid som parterna i ITP-nämnden i samråd med Alecta bestämmer. Förskyddet utgör två prisbasbelopp med utbetalning under fem år och förutsätter att tjänstemannen var arbetsför när möjlighet gavs att göra ovan nämnda val.

Inkommer ny ansökan inom ett år från det att tidigare försäkringsskydd upphört att gälla till följd av obetald avgift kan nytt försäkringsskydd beviljas först efter särskild prövning.

8.2.3 Premie

Kostnaden för familjeskyddet (premien) avräknas från den avgift som arbetsgivaren betalar för tjänstemannens avgiftsbestämda ålderspension.

8.2.4 Försäkringsskyddets upphörande

Försäkringsskyddet i familjeskyddsförsäkringen upphör att gälla vid utgången av månaden före den under vilken tjänstemannen fyller 65 år. Om tjänstemannen vid annan tidpunkt väljer att inte längre omfattas av familjeskydd upphör försäkringsskyddet att gälla vid ingången av månaden efter det att Collectum mottagit anmälan om detta.

8.2.5 Efterskydd

Har den försäkrade omfattats av familjeskydd och försäkringen inte längre gäller på grund av att

 • anställningen upphört
 • pensioneringsavtalet är uppsagt och uppsägningen trätt i kraft, gäller försäkringsskyddet så lång tid den försäkrade varit anställd, dock längst i tre månader.

Efterskyddet förlängs om den försäkrade blir sjuk under tiden efterskyddet gäller. Skyddet förlängs med lika många dagar som sjukdomen varar. Med sjukdom förstås tillstånd som avses i punkt 9.1.

Efterskydd gäller inte när den försäkrade slutat sin anställning och börjat ta ut sin ITP ålderspension.

8.2.6 Utbetalning

Om tjänstemannen avlider betalas familjeskyddet ut månadsvis under avtalad tid till förmånstagare, dock inte längre än t o m månaden före den varunder tjänstemannen skulle ha fyllt 70 år. Pensionen betalas ut från och med månaden efter den då den försäkrade avlidit.

Anmälan om dödsfall görs till Collectum.

8.2.7 Värdesäkring

Överskott som uppkommer inom försäkringsrörelsen för familjeskydd används i första hand för att värdesäkra försäkringsbelopp i proportion till prisbasbeloppets förändring. Anpassning av försäkringsbeloppet sker den 1 januari varje år.

Sänkning av prisbasbeloppet föranleder inte minskning av pensionen. Senare höjning av prisbasbeloppet beaktas endast i den mån det därigenom blir högre än det var före sänkningen.

Överskott används i andra hand för sänkning av premien. Närmare bestämmelser återfinns i Alectas försäkringstekniska riktlinjer.

8.3 Förmånstagare

Generellt förordnande
Förmånstagare till familjeskydd och ålderspensionens återbetalningsskydd är, om inte annat skriftligen anmälts till Collectum, i första hand tjänstemannens maka/make eller sambo och i andra hand tjänstemannens arvsberättigade barn i lika delar. Med maka/make jämställs även partner enligt lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap.

Förordnande till förmån för maka/make gäller även om det pågår mål om äktenskapsskillnad mellan makarna. Förordnande till förmån för registrerad partner gäller även om det pågår mål om upplösning av registrerat partnerskap.

Med sambo avses ogift person, som under äktenskapsliknande förhållanden eller under förhållanden som liknar registrerat partnerskap, vid dödsfallet stadigvarande sammanbott med ogift försäkrad förutsatt att de

 • har eller har haft eller väntar barn tillsammans,
  eller
 • tidigare har varit gifta med varandra eller levt samman i registrerat partnerskap,
  eller i vart fall
 • stadigvarande sammanbott sedan minst sex månader.

Särskilt förordnande
Den försäkrade kan skriftligen anmäla annat förmånstagarförordnande. Sådant förordnande kan endast omfatta följande personer

a) maka/make/registrerad partner eller tidigare maka/make/registrerad partner,
b) sambo eller tidigare sambo,
c) barn/styvbarn/fosterbarn till den försäkrade eller till någon person enligt a) eller b).

Finns det flera barn som är förmånstagare fördelas pensionen i lika delar, om inte annat följer av förordnandet.

Saknas förmånstagare görs ingen utbetalning.

Avstående från pension
Förmånstagare kan skriftligt till berört försäkringsbolag förklara sig avstå från sin rätt som förmånstagare till pension från försäkringen. Ett avstående kan inte villkoras och avser alla framtida utbetalningar av pension. Har ett avstående gjorts och det senare kommer att saknas förmånstagare, inträder åter den som tidigare gjort avstående.

9. Sjukpension

Sjukpensionen är en pensionsförsäkring. Försäkringsgivare är Alecta.

9.1 Rätt till sjukpension

Rätt till sjukpension föreligger för tjänstemannen när

 • han/hon är arbetsoförmögen till minst 25 procent på grund av sjukdom eller olycksfall och
 • arbetsoförmågan har förelegat i mer än 90 kalenderdagar i följd.

Om arbetsoförmågan ej förelegat i mer än 90 kalenderdagar i följd men tjänstemannen under den senaste tolvmånadersperioden varit sjuk vid flera tillfällen, inträder rätt till sjukpension efter det att tjänstemannen varit arbetsoförmögen i sammanlagt 105 kalenderdagar under perioden. I de 90 respektive 105 dagarna medräknas inte sjuktid före det att ITP-planen har börjat gälla för tjänstemannen.

Sjukpension utges

 • fr o m den dag under vilken rätten till pension har inträtt enligt ovan
 • t o m den sista dagen i sjukperioden eller t o m månaden före den under vilken tjänstemannen fyller 65 år.

Anmärkning
Vid fortsatt anställning efter att tjänstemannen fyllt 65 år föreligger rätt till sjukpension under sjukpenningtid till och med 180:e sjukdagen.

9.2 Sjukpensionens storlek

Hel sjukpension utges vid fullständig arbetsoförmåga med följande procenttal av den genomsnittliga pensionsmedförande lönen enligt punkt 6 under de tolv månader som närmast föregått sjukfallet. Om tjänstemannen inte omfattats av ITP-planen under hela sistnämnda tid skall genomsnittet beräknas på det antal månader tjänstemannen omfattats av ITP-planen under de tolv månader som närmast föregått sjukfallet.

                                Sjukpension när 

Lön respektive lönedel
pbb=prisbasbelopp
ibb= inkomstbasbelopp

sjukpenning utges enl SFB t o m 90:e dagen

 sjukpenning utges enl SFB dag
91-360*

sjukpenning utges enl SFB fr o m dag 361* 

Sjuk- eller aktivitets-ersättning utges enl SFB**

 -7,5  pbb

 10 %

 0 %

 0 %

 15 %

 7,5 pbb - 20 ibb

 65 %

 65 %

 65 %

 65%

 20 ibb - 30 ibb

 32,5 %

 32,5 %

 32 %

 32,5 %

* I samma sjukfall
** Dock inte om sjukpenning har utbetalats för samma tid.

Anmärkning
För tjänsteman som inte är inskriven i svensk försäkringskassa och inte uppbär sjuklön skall sjukpensionen vara densamma som om han omfattas av punkt 5 i de särskilda bestämmelserna vid utlandstjänstgöring.

Om arbetsoförmågan inte är fullständig utan partiell utges pensionen i proportion till graden av arbetsoförmågan.

Sjukpension utges ej under tid som ingår i sjuklöneperiod enligt lag.

9.3 Samordning

Sjukpension enligt ovan skall minskas enligt följande:
a) med sjukpension enligt fribrev
b) på lönedel intill 7,5 prisbasbelopp med livränta från arbets-/yrkesskadeförsäkringen eller på grund av ersättningsplikt som åligger staten.

9.4 Pensionstillägg för sjukpension

Överskott som uppkommer inom försäkringsrörelsen används i första hand för att värdesäkra sjukpensionen med pensionstillägg i proportion till prisbasbeloppets förändring. Anpassning av försäkringsbeloppet sker den 1 januari varje år.

Överskott används i andra hand för sänkning av premien. Närmare bestämmelser återfinns i Alectas försäkringstekniska riktlinjer.

10. Avgiftsbefrielseförsäkring

10.1 Avgiftsbefrielseförsäkringens omfattning

Avgiftsbefrielseförsäkring innebär att avgifterna för tjänstemannens förmåner enligt ITP-planen betalas av avgiftsbefrielseförsäkringen, när tjänstemannen har inkomstbortfall.

Avgift betalas vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall, för tid utöver sjuklöneperiod enligt lag om sjuklön, vid föräldraledighet med föräldrapenning med anledning av eget barns födelse/adoption samt vid föräldraledighet med tillfällig föräldrapenning vid vård av eget barn.

För tjänsteman som saknar rätt till sjuklön enligt lag om sjuklön, betalas premien från och med den första sjukpenningdagen.

Vid föräldraledighet betalas premien under högst tretton månader per föd-sel/adoption. Vid uttag av föräldraledighet i form av förkortning av normal arbetstid förlängs premiebefrielsen proportionellt mot förkortningen av arbetstiden, dock längst till dess barnet fyllt 8 år.

Försäkringsgivare är Alecta.

10.2 Förutsättning för avgiftsbefrielse vid arbetsoförmåga

Rätt till avgiftsbefrielse förutsätter att den anställde var arbetsför till minst 25 procent vid anställningens början.

Om arbetsförmågan var nedsatt vid anställningens början och nedsättningen oavbrutet består, omfattar avgiftsbefrielsen endast en senare inträffad ytterligare nedsättning av arbetsförmågan med minst 25 procent.

Avgiftsbefrielsen är proportionell till graden av arbetsoförmåga.

10.3 Tid för avgiftsbefrielse

Avgiftsbefrielse medges längst till och med kalendermånaden före den under vilken tjänstemannen fyller 65 år.

10.4 Pensionsmedförande lön

Vid avgiftsbefrielse utgörs den pensionsmedförande lönen av den inkomst som förvärvats i anställning som omfattas av avgiftsbefrielseförsäkringen och som definieras enligt reglerna för ITP-sjukpension.

Då avgiftsbefrielseförsäkring utges skall den pensionsmedförande lönen årligen ändras per den 1 januari. Ändringen skall motsvara inkomstbasbeloppets förändring från föregående år. Vid partiell arbetsoförmåga skall den lönedel för vilken avgiftsbefrielse utges räknas upp på motsvarande sätt.

10.5 Anmälan

Arbetsgivaren skall anmäla försäkringsfall som kan ge rätt till avgiftsbefrielse. Vid föräldraledighet för tillfällig vård av eget barn skall sådan anmälan ske senast vid kalenderårets utgång. Under efterskyddstid och tjänstledighet skall dock tjänsteman-nen själv anmäla försäkringsfall. Arbetsgivare och tjänsteman skall lämna de upp-gifter som behövs för bedömning och beräkning. Anmälan görs till Collectum.

11. Alternativ pensionslösning

Arbetsgivaren kan träffa överenskommelse med tjänstemannen om annan pensionslösning. Sådan pensionslösning kan avvika helt eller delvis från ITP-planen.

Överenskommelse om annan pensionslösning skall godkännas av ITP-nämnden.

För avvikelser som är gjorda med stöd av denna punkt gäller kollektivavtalsgarantin enligt punkt 14, med begränsningar. Om reglerna för kollektivavtalsgaranti har behövt tillämpas för tjänsteman som omfattas av överenskommelse enligt denna punkt, skall ITP-planens ordinarie regler därefter tillämpas för den tjänstemannen i samma anställning.

12. Gemensamt värdebesked m m

Collectum utfärdar i enlighet med ITP-nämndens anvisningar gemensamt värdebesked till den anställde, med uppgift om förmånerna enligt ITP-planen.

Tjänstemannens arbetsgivare har rätt att från Collectum få uppgift om värdet av intjänad pensionsrätt, till den del uppgifterna behövs för att bedöma arbetsgivarens avdragsrätt för pensionskostnader.

13. Förmåner vid utlandstjänstgöring

ITP-planen gäller även tjänstemän som omfattas av ”Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring”. För sådan tjänsteman gäller bestämmelser enligt avsnitt C.

14. Kollektivavtalsgaranti

14.1 Har arbetsgivare i kollektivavtal förbundit sig att ansluta sig till ITP-planen men sedan försummat att teckna eller vidmakthålla pensioneringsavtal, skall tjänsteman som arbetar inom det sakliga tillämpningsområdet för sådant av arbetsgivaren träffat kollektivavtal tillgodoräknas avgifter och andra förmåner i samma utsträckning som om arbetsgivaren fullgjort sina skyldigheter enligt ITP-planen avdelning 1.

Denna garanti gäller dock högst ett år tillbaka för förmåner som grundas på överenskommelser enligt punkt 11.

14.2 Garantiregeln gäller för kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor för tjänstemän vari upptagits bestämmelse om ITP-planen och som träffats med förbund inom PTK. Garantiregeln gäller även för annat kollektivavtal för tjänstemän om Svenskt Näringsliv och PTK godkänner detta. Som en följd av garantiregeln kan skadestånd på grund av kollektivavtalsbrott inte krävas av arbetsgivaren.

Garantiregeln gäller även för sådan tjänsteman vars anställning uppfyller de förutsättningar som gäller för att tjänstemannen skall kunna omfattas av ”Avtal om social trygghet vid utlandstjänstgöring” om arbetsgivaren för sin verksamhet i Sverige är bunden av sådant kollektivavtal för tjänstemän som sägs i föregående stycke.

15. Tolkning, tvister m m

15.1 Tolkning, m m

En särskild nämnd – ITP-nämnden – skall svara för tolkningen av de bestämmelser och villkor som gäller för ITP-planen samt fylla de funktioner i övrigt som framgår av planens bestämmelser. Nämnden skall i övrigt vara rådgivande till Collectum samt försäkringsgivare och övriga förvaltare inom ITP-planen.

ITP-nämnden består av tre representanter utsedda av Svenskt Näringsliv och tre re-presentanter utsedda av PTK. Beslut i nämnden skall vara enhälligt.

Arbetsgivare eller tjänsteman kan begära att frågor som angår honom eller henne tas upp till behandling i ITP-nämnden.

15.2 Tvister

Uppkommer tvist om tolkning och tillämpning av pensioneringsavtal, försäkrings-avtal, försäkringsvillkor eller andra bestämmelser rörande ITP-planen har part i tvis-ten alltid rätt att hänskjuta denna till bindande avgörande i pensionsskiljenämnden.
Pensionsskiljenämnden består av två ledamöter utsedda av Svenskt Näringsliv och två ledamöter utsedda av PTK samt två suppleanter utsedda av vardera organisatio-nen. De så utsedda ledamöterna utser gemensamt opartisk ordförande.
Skiljedom skall vara meddelad inom ett år räknat från den dag då skiljeförfarandet påkallats, såvida inte parterna i tvisten enats om annan tidsfrist.
Innan tvist upptas till avgörande i Pensionsskiljenämnden skall ärendet ha behandlats i ITP-nämnden.

15.3 Vite

Underlåter arbetsgivare, som enligt kollektivavtal är förpliktigad därtill, att ansluta sig till ITP-planen gäller följande. ITP-nämnden äger – om samtliga ledamöter i den är ense – vid vite som nämnden bestämmer, förelägga arbetsgivaren att inom av nämnden angiven tid fullgöra sin skyldighet enligt avtalet.

Fråga om utdömande av förfallet vite skall prövas av Pensionsskiljenämnden.

Vite som utdöms skall tillfalla Collectum, som disponerar över detta enligt särskilt förvaltningsuppdrag.