ITP-planen avdelning 2

Kan endast tillämpas för personer som är födda före 1979.

1. Förmåner m m

För ITP-planen avdelning 2 gäller dessa bestämmelser samt försäkringsgivarens/förvaltarens, av Svenskt Näringsliv och PTK godkända, villkor för respektive förmån. Vidare gäller de bestämmelser i övrigt som Svenskt Näringsliv och PTK träffat överenskommelse om.

1.1 Förmåner mm

ITP-planen omfattar
- ålderspension se punkt 5
- ITPK se punkt 6
- sjukpension se punkt 8
- familjepension se punkt 9
- särskild änkepension se punkt 10
- särskild änklingspension se punkt 11

Förmåner enligt punkterna 8 och 10-11 ingår i den kollektiva riskförsäkringen.

Gemensamma bestämmelser för pensionsförmånerna finns i punkterna 2-4 och 12-17. Härutöver gäller Alectas försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP2 i tillämpliga delar.

Arbetsgivaren skall tillämpa bestämmelserna nedan och avsnitten B Övergångsbestämmelser och C Särskilda bestämmelser vid utlandstjänstgöring.

1.2 Pensioneringsavtal

Anslutning till ITP-planen sker genom att arbetsgivaren tecknar pensioneringsavtal med Collectum AB (Collectum), som företräder försäkringsgivare inom ITP-planen.

Pensionsförmånerna skall finansieras av arbetsgivaren. Arbetsgivaren avgör om han skall

 • teckna pensionsförsäkring i Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt (Alecta) eller
 • i vad avser ålderspension göra företagsinterna avsättningar inom ramen för FPG/PRI-systemet enligt villkoren för detta.

För alternativ pensionslösning enligt punkterna 5.2 och 9.3 har arbets-givaren därutöver också möjlighet att trygga utfästelsen i annat försäkringsbolag än Alecta, i understödsförening, genom kontoavsättning i kombination med kreditförsäkring enligt annat system än FPG/PRI eller genom avsättning till pensionsstiftelse.

Collectum är administrerande bolag för ITPK-pension. ITPK-pension meddelas av de försäkringsbolag som slutit administrationsavtal med Collectum. Familjeskydd tecknas i Alecta.

Anmärkning
Arkitektföretag har enligt särskild överenskommelse mellan Svenskt
Näringsliv och PTK möjlighet att teckna pensionsförsäkring i AI Pension i stället för i Alecta.

1.3 I försäkringsbekräftelse anger Collectum fr o m vilken tidpunkt försäkringsavtal i enlighet med av Svenskt Näringsliv och PTK godkända regler träder i kraft. Om i punkt 15 angiven garanti gäller för någon anställd skall försäkringsavtal tecknas att gälla fr o m den tidpunkt från vilken garantin gällt.

1.4 Försäkringsavtal kan inte av någon part sägas upp så länge arbetsgivaren beträffande någon kategori av anställda är bunden av sådant kollektivavtal som medför att anställd kan omfattas av i punkt 15 angiven garanti.

I de fall föregående stycke ej är tillämpligt kan försäkringsavtal bringas att upphöra enligt följande:

Försäkringsavtal träder ur kraft tidigast vid utgången av månaden närmast efter den månad arbetsgivaren eller Collectum verkställt uppsägning. Collectum äger i fall där arbetsgivaren inte erlagt hela den till betalning förfallna premien i rätt tid rätt att säga upp avtalet.

1.5 Har arbetsgivare i kollektivavtal förbundit sig att ansluta sig till ITP-planen skall han ange detta i sin försäkringsanmälan.
Innehåller sådant kollektivavtal bestämmelser som avviker från bestämmelserna i de rekommendationer rörande utformningen av sådant kollektivavtal som överenskom-mits mellan Svenskt Näringsliv och PTK kan försäkringsavtal om ITP-planen träffas endast efter godkännande av Svenskt Näringsliv och PTK.

Träffas likväl försäkringsavtal på grund av att arbetsgivaren inte lämnat uppgift om avvikande kollektivavtal gäller försäkringsavtalet endast enligt överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK om ITP-planen.

2. Planens omfattning

2.1 Anslutningsåldrar

Planen gäller fr o m månaden efter den under vilken tjänstemannen har fyllt

 • 18 år i vad den avser kollektiv riskförsäkring (se punkt 1 andra stycket ovan)
 • 28 år och därutöver i vad den avser ålderspension, ITPK-pension och famil-jepension.

Vid vikariat, visstidsanställning m m och deltidsanställning gäller dessutom följande.

2.2 Vikariat, visstidsanställning m m

För tjänstemän som uttryckligen har anställts

 • för vikariat, eller
 • som praktikant, eller
 • i övrigt för viss tid eller för visst arbete gäller planen efter det att anställningen varat i tre hela kalendermånader i följd.

Om anställningen fortsätter efter nämnda period inräknas de tre månaderna i den pensionsgrundande tjänstetiden. Arbetsgivaren skall då betala pensionsavgift eller i förekommande fall göra avsättning för tremånadersperioden.

2.3 Deltidsanställning

För deltidsanställd tjänsteman gäller planen endast om tjänstemannen har en ordinarie arbetstid som uppgår till minst 8 timmar per helgfri vecka, räknat i genomsnitt under en period om tre kalendermånader.

2.4 36-månadersregeln

Planen gäller ej om det för tjänstemannen återstår mindre än 36 hela kalendermånader till ordinarie pensionsålder och han inte tidigare har intjänat pension enligt planen.

Planen gäller inte heller om tjänstemannen visserligen tidigare har intjänat pension enligt planen men den pensionsgrundande tjänstetiden tillsammans med den nu återstående tiden till ordinarie pensionsåldern är mindre än 36 hela kalendermånader.

Om den tidigare pensionsrätten har intjänats enligt en annan pensionsplan än ITP-planen skall tiden värderas enligt bestämmelserna i punkt 4, varefter föregående stycke tillämpas.

Planen gäller ej heller om tjänstemannen vid 62 års ålder eller senare har avgått med pension och därefter tar ny anställning.

2.5 Uppnådd pensionsålder

Om tjänstemannen kvarstår i tjänst efter det att han uppnått den pensionsålder som enligt punkt 5.1 gäller för honom, gäller planen inte under anställningstid efter pensionsåldern.

2.6 Hälsoprövning

Om tjänstemannens hälsotillstånd vid den tidpunkt då planen enligt ovan eljest skulle ha blivit gällande för honom är sådant att han enligt Alectas hälsoprövningsregler inte kan försäkras, gäller planen först då tjänstemannen är arbetsför i den anställning som ligger till grund för inträdet i planen. Partiellt arbetsför tjänsteman beviljas försäkring för den lön och arbetstid som motsvarar arbetsförmågan.

Övergångsbestämmelse

Om tjänstemannen uppbar hel eller partiell sjukpension enlig tidigare gällande ITP-plan vid den tidpunkt då 1977 års ITP-plan eljest skulle ha blivit gällande för honom gäller planen först fr o m att tjänstemannen har återinträtt i för honom full tjänstgö-ring och sjukpensionen helt har upphört att utges.

2.7 Utlandstjänstgöring

ITP-planen gäller även tjänstemän som omfattas av ”Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring”. För sådan tjänsteman gäller särskilda bestämmelser enligt avsnitt C.

3. Pensionsmedförande lön

Pensionsförmånerna enligt punkterna 5-11 beräknas med utgångspunkt från en pens-ionsmedförande lön. Denna bestäms på följande sätt.

3.1 Löneslag 

I den pensionsmedförande lönen skall ingå

 • den aktuella fasta lönen
 • naturaförmåner i form av kost eller bostad, värderade enligt källskattetabellen
 • provision, tantiem etc. enligt nedan
 • för tjänsteman med regelmässigt skiftarbete, förskjuten arbetstid, jourtid eller beredskapstjänst den under närmast föregående kalenderår utbetalda ersättningen för skiftarbete, förskjuten arbetstid, jourtid eller beredskapsjänst.

Andra naturaförmåner, övertidsersättning och liknande skall inte inräknas i den pensionsmedförande lönen.

Provision, tantiem etc
Om tjänstemannen är avlönad helt med provision, tantiem, produktionspremie eller liknande rörliga lönedelar utgörs den pensionsmedförande lönen av den genomsnittliga inkomsten under de närmast föregående 3 åren.

Om tjänstemannen är avlönad dels med fast lön, dels med provision, tantiem etc. enligt föregående stycke utgörs den pensionsmedförande lönen av

 • den aktuella fasta lönen och
 • den genomsnittliga inkomsten av provision etc. under de närmast föregående 3 åren.

Om arbetsgivaren och tjänstemannen har överenskommit om en förskjutning av förhållandet mellan den fasta lönen och provisionen etc. gäller följande. Vid genomsnittsberäkningen enligt föregående stycke skall provisionen etc. för tiden före omläggningen först omräknas med utgångspunkt från den överenskomna förskjutningen.

Om en genomsnittsberäkning enligt ovan inte kan göras, t ex därför att tjänstemannens anställning inte har omfattat de närmast föregående tre åren, skall arbetsgivaren bestämma den pensionsmedförande lönens storlek.

Anmärkning
Svenskt Näringsliv och PTK är överens om att för punkt 3.1 i näst sista stycket rekommendera arbetsgivaren att från och med att tjänstemannens anställning varat ett år, anmäla den genomsnittliga månadsinkomsten som tjänstemannen uppbu-rit under sin anställning. Sådan anmälan bör göras i anslutning till att anställningen varat ett respektive två år.

Om tjänstemannen har garanterad provision eller liknande inkomstgaranti får den pensionsmedförande lönen inte understiga den aktuella garantin.

3.1.1 Pensionsmedförande lön i vissa fall

Arbetsgivaren har rätt att även låta sådan lön som är pensionsmedförande enligt övriga bestämmelser i punkt 3 men som tjänstemannen avstått från för erhållande av annan förmån ingå i den pensionsmedförande lönen. Detsamma gäller när överenskommelse träffats om delpensionslösning.

Anmärkning
Se dock p 8.2 angående pensionsmedförande lön för sjukpension.

3.2 Retroaktiva lönehöjningar

Om tjänstemannen har slutat sin anställning per företagets ordinarie lönerevisionsdatum eller senare och därefter får löneförhöjning med retroaktiv verkan för den förflutna tiden är denna lönehöjning inte pensionsmedförande såvida inte anställningen har upphört på grund av att tjänstemannen har uppnått pensionsåldern eller har avlidit.

3.3 Pensionsmedförande lön i de fall mindre än 5 år återstår till pensionsåldern

Lönehöjning för tjänsteman för vilken mindre än 60 månader återstår till pensionsåldern räknas som pensionsmedförande lönehöjning högst upp till belopp enligt följande tabell.

För tjänsteman som har följande antal månader kvar till pensionsåldern

Maximal lönehöjning som blir pensionsgrundande 

 59 – 49

 1,20 x inkomstbasbeloppsökningen

 48 - 37

 1,15 x  ”

 36 – 25

 1,10 x ”

 24 – 13

 1,05 x ”

 12 – 1

 1,00 x ”

Med inkomstbasbeloppsökningen avses förändringen av inkomst-basbeloppet från året före året för lönehöjningen till året för lönehöjningen, uttryckt i procent.

3.4 Upphävd

3.5 Högsta pensionsmedförande lön

Den pensionsmedförande lönen, beräknad enligt punkterna 3.1-3.3, begränsas till 30 x basbeloppet.

Med basbeloppet i föregående stycke och ITP-planen i övrigt avses basbeloppet för januari månad respektive år enligt Socialförsäkringsbalken (SFB).

3.6 Basbeloppet i ITP-planen

Med basbeloppet i ITP-planen avses inkomstbasbeloppet för varje år, fastställt enligt kap 58 § 27 i SFB, förutom i

a) punkt 5.3
b) punkt 8.2: där lönegränsen anges till 7,5 basbelopp
c) punkt 8.3
d) C: Särskilda bestämmelser vid utlandstjänstgöring punkt 5.

Med basbeloppet avses i dessa fyra punkter i stället prisbasbeloppet enligt 2 kap 7 § i Socialförsäkringsbalken (SFB)

4. Pensionsgrundande tjänstetid

4.1 Huvudregler

Pensionsgrundande tjänstetid tillgodoräknas tjänstemannen under tid då avdelning 2 av ITP-planen gäller för tjänstemannen; dock tidigast fr o m månaden efter den under vilken han/hon fyller 28 år.

Hel pension enligt punkterna 5, 6, 9 och 11 utges om tjänstemannen fram till pensionsåldern kan beräknas få en pensionsgrundande tjänstetid om 360 månader.

Om den beräknade tiden är kortare än 360 månader minskas pensionen med 1/360 för varje felande månad.

Som pensionsgrundande tjänstetid räknas även följande typer av tjänstledighet för tjänsteman som fyllt 28 år:

 • sjukdom, oavsett om sjukpenning utges eller ej
 • militär repetitionsutbildning
 • tid varunder föräldrapenning utgår till tjänstemannen enligt Socialförsäkringsbalken (SFB).

Övergångsbestämmelse

Enligt punkt 5.1 uppnås pensionsåldern 65 år vid ingången av den månad under vilken tjänstemannen fyller 65 år. Detta, som innebär en ändring av tidigare gällande planbestämmelser, skall dock inte – oavsett om pensionsåldern tidigare varit 65 år eller högre – medföra en sänkning av den tjänstetidsfaktor som gällde den 31 december 1976.

4.2 Tidigare anställning

Om tjänstemannen har intjänat ålderspension och – i förekommande fall – familjepension enligt avdelning 2 i ITP-planen i en tidigare anställning, gäller följande:

 • den pensionsgrundande tjänstetiden i den tidigare anställningen skall räknas som pensionsgrundande tjänstetid i den nuvarande anställningen
 • den pensionsrätt som tjänstemannen har intjänat i den tidigare anställningen skall inräknas i den pensionsrätt som han intjänar i den nuvarande anställningen.

ITP-nämnden har möjlighet att medge att denna regel även skall gälla för det fall ar-betsgivare tecknar kollektivavtal om ITP-planen och tidigare tillämpat en annan med ITP-planen likvärdig plan.

Om tjänstemannen omfattats av alternativreglerna i punkterna 5.2 och 9.3 i tidigare anställning gäller följande:

 • tjänstetid motsvarande den tid under vilken alternativreglerna tillämpats skall ej räknas som pensionsgrundande tjänstetid för ålderspension på lönedelar över 7,5 basbelopp respektive för familjepension i den nuvarande anställningen
 • den pensionsrätt som intjänats under tid när alternativreglerna tillämpats inräknas ej i den pensionsrätt som tjänstemannen intjänar i den nuvarande anställningen.

Anmärkning
Tidigare gällande regler om samordning gäller fortsatt för tjänstemän som är födda 1951 eller tidigare. Detsamma gäller tjänsteman, som före den 1 januari 2009 har sänts ut för att tjänstgöra utomlands och som då inte omfattades av ITP-planen, när tjänstemannen efter – och i direkt anslutning till – utlandsanställningen anställs hos arbetsgivaren och då kommer att omfattas av ITP-planens avdelning 2.

4.3 Upphävd

5. Ålderspension

5.1 Rätt till ålderspension

Rätt till ålderspension föreligger för tjänstemannen när han/hon uppnår pensionsåldern.

Pensionsåldern är 65 år, såvida inte lägre pensionsålder redan har överenskommits mellan arbetsgivaren och tjänstemannen.

Arbetsgivaren och tjänstemannen kan komma överens om att ändra pensionsåldern till lägre pensionsålder.

Pensionsåldern uppnås vid ingången av den månad under vilken tjänstemannen fyller 65 år och ålderspensionen utges fr o m samma månad t o m den månad under vilken han/hon avlider.

Om pensionsåldern är lägre än 65 år uppnår tjänstemannen pensionsåldern vid utgången av den månad under vilken tjänstemannens ålder sammanfaller med pensionsåldern och ålderspensionen utges fr o m följande månad t o m den månad under vilken han/hon avlider.

Förmånerna för ålderspension från 65 års ålder kan, om tjänstemannen så önskar, betalas ut från annan tidpunkt som den anställde begär. Pensionen kan betalas ut helt eller delvis. Pensionen kan också betalas ut under en begränsad tid om minst fem år. Reducering av ålderspensionen med anledning av den kortare utbetalningstiden skall ske med tillämpning av Alectas försäkringstekniska riktlinjer.

5.2 Ålderspensionens storlek

5.2.1 Huvudregel

Hel ålderspension (=ålderspension vid full pensionsgrundande tjänstetid) utges med följande procenttal av den pensionsmedförande lönen:
_______________________________________________
Lön respektive lönedel                      Ålderspension
_______________________________________________
- 7,5 basbelopp                                    10 %
7,5 – 20                                                 65 %
20 - 30                                                 32,5 %
_______________________________________________

Om den pensionsgrundande tjänstetiden inte är full reduceras pensionen enligt bestämmelserna i punkt 4.

Vid pensionsåldrar lägre än 65 år utges hel ålderspension t o m månaden före den under vilken tjänstemannen fyller 65 år med följande procenttal av den pensionsmedförande lönen:
_______________________________________________

Lön respektive lönedel Ålderspension
_______________________________________________
- 7,5 basbelopp                                   65 %
7,5 - 20                                                65 %
20 - 30                                               32,5 %
_______________________________________________

Om den pensionsgrundande tjänstetiden inte är full reduceras pensionen enligt bestämmelserna i punkt 4.

Anmärkning
För åren 1977-1981 gällde vissa övergångsbestämmelser vilka inte återges här.

5.2.2 Alternativregel

För tjänsteman med pensionsmedförande lön överstigande 10 basbelopp kan arbetsgivaren och tjänstemannen träffa överenskommelse om att i stället för huvudregeln tillämpa annan pensionslösning avseende lönedelar mellan 7,5 och 30 basbelopp. Sådan överenskommelse får endast gälla pensionsändamål och kan avse såväl ålders- som efterlevandepension.

Pensionsförmånerna får inte överstiga vad som ryms inom kommunalskattelagens huvudregel för avdragsrätt för allmän pensionsplan. Det innebär att total livsvarig ålderspension enligt detta avtal vid full intjänandetid inte får avses komma att överstiga följande procenttal av den pensionsmedförande lönen.

_______________________________________________

Lön respektive lönedel Ålderspension
_______________________________________________
- 7,5 basbelopp                               15 %
7,5 - 20                                            70 %
20 - 30                                             40 %
_______________________________________________

Vid tillämpning av den alternativa pensionslösningen får totalkostnaden – med hänsyn till godkända och tillämpade försäkringstekniska grunder – under intjänandetiden inte beräknas överstiga totalkostnaden för förmånerna enligt planens huvudregel.

Om arbetsgivaren står i begrepp att träffa överenskommelse med en tjänsteman om pensionslösning enligt alternativregeln skall arbetsgivaren underrätta berörd lokal tjänstemannapart vid företaget innan överenskommelse träffas. Skyldighet att lämna underrättelse föreligger inte i det fall tjänstemannen uppgivit att han inte är medlem i något PTK-förbund.

När överenskommelse träffats om att tillämpa alternativregeln för viss tjänsteman skall denna regel tillämpas så länge anställningen hos arbetsgivaren består.

5.3 Samordning

Ålderspensionen före 65 år enligt ovan på lönedel intill 7,5 basbelopp skall minskas med

 • sjukpenning från den allmänna försäkringen eller yrkesskadeförsäkringen om tjänstemannen uppbär sjukpension enligt punkt 8 när han/hon uppnår pens-ionsåldern - se dock sista stycket under denna punkt
 • sjuk- eller aktivitetsersättning från den allmänna försäkringen
 • livränta från yrkesskadeförsäkringen eller på grund av ersättningsplikt som åligger staten.

Om ålderspensionen är reducerad på grund av att tjänstemannen inte har full pensionsgrundande tjänstetid skall avdragen i föregående stycke reduceras i motsvarande mån innan samordning sker.

Under den tid då tjänstemannen får sjukpenning gäller vidare följande. Ålderspension skall vid full pensionsgrundande tjänstetid och fullständig arbetsoförmåga alltid utges med 5 % av tjänstemannens pensions-medförande lön intill 7,5 basbelopp. Om pensionen är reducerad på grund av att tjänstemannen inte har full pensionsgrundande tjänstetid eller om partiell sjukpenning utges skall procenttalet 5 reduceras i motsvarande mån.

6. ITPK

6.1 Rätt till ITPK

ITPK innefattar för tjänstemannen
a) rätt till en särskild kompletteringspension, kallad ITPK-pension
b) rätt att vid avgång med pension före ordinarie pensionsålder dock tidigast vid 62 års ålder fortsätta att intjäna pensionsrätt vad beträffar ålderspension enligt punkt 5, familjepension enligt punkt 9 samt ITPK-pension enligt a) fram till den ordinarie pensionsåldern. Intjänandet baseras på de avgifter som gällde för dessa förmåner vid avgången.

Anmärkning
För ursprunglig ITPK har de regler som gällde fram till och med den 30 juni 2007 fortsatt giltighet. Reglerna om flytt av kapital enligt punkt 6.2.1 omfattar dock även ursprunglig ITPK.

6.2 Val av förvaltare av ITPK-avgiften, återbetalningsskydd och familjeskydd

Arbetsgivaren betalar en avgift om 2,0 % av den pensionsmedförande lönen till tjänstemannens ITPK-försäkring. Tjänstemannen väljer själv försäkringsgivare för en traditionell pensionsförsäkring eller en fondförsäkring. Överskott i försäkringen tillfaller tjänstemannens försäkring.

Tjänstemannen kan välja återbetalningsskydd på vald försäkring (se 8.1, avdelning 1). En del av avgiften till ålderspensionen kan också användas för familjeskydd (se 8.2, avdelning 1). Även den som har rätt till avgiftsbefrielseförsäkring utan att vara anställd kan välja förvaltare och hur avgiften skall disponeras. För val av återbetalningsskydd eller familjeskydd erfordras i vissa fall hälsoprövning.

Gjort val anmäls till Collectum. Anmält val gäller tills nytt val sker.

Avstår tjänstemannen från att välja är det försäkringsbolag som ITP-nämnden bestämmer försäkringsgivare för en traditionell pensionsförsäkring, men utan återbetalningsskydd och familjeskydd.

6.2.1 Flytt av kapital

Tjänstemannen har rätt att flytta hela sitt eller delar av det intjänade kapitalet i ITPK-pension till annan försäkringsgivare som meddelar ITPK enligt dessa regler. Försäkringsgivarna och Collectum har rätt att ta ut av ITP-nämnden godkända avgifter för att täcka kostnaden för flytt av kapital. Avgifterna tas ut av tjänstemannens pensionskapital.

Om Collectum, efter ITP-nämndens godkännande, säger upp administrationsavtal med en försäkringsgivare som meddelar ITP skall pensionskapitalet i ITP-försäkringarna kunna flyttas till annan försäkringsgivare för ITP. Detta sker enligt särskilda regler som fastställs av ITP-nämnden.

6.2.2 Särskilda regler

Överenskommelse att tillämpa alternativreglerna i punkterna 5.2 och 9.3 medför att avgiften till ITPK-försäkringen får användas för annan pensionslösning.

6.3 Fortsatt intjänande av pensionsrätt

För det fortsatta intjänandet av pensionsrätt efter pensionsavgång enligt punkt 6.1 b) gäller att tjänstemannen skall säga upp sin anställning i enlighet med bestämmelserna rörande uppsägning i gällande avtal om allmänna anställningsvillkor. För fortsatt intjänande av pensionsrätt kräves däremot ej att någon ålderspension enligt punkt 5 eller punkt 6.2 börjar utgå omedelbart efter pensionsavgången.

6.4 Kompletterande avgifter m m

Parterna är överens om att arbetsgivare och lokal facklig organisation, samt förbundsparter kan överenskomma om att avgifterna till ITPK skall kunna kompletteras med ytterligare avgift. Sådan överenskommelse kan även träffas mellan arbetsgivare och tjänsteman.

7. Delpension Upphävd

8. Sjukpension

8.1 Rätt till sjukpension

Rätt till sjukpension föreligger för tjänstemannen när

 • han är arbetsoförmögen till minst 25 procent på grund av sjukdom eller olycksfall och
 • arbetsoförmågan har förelegat i mer än 90 kalenderdagar i följd.

Om arbetsoförmågan ej förelegat i mer än 90 kalenderdagar i följd men tjänstemannen under den senaste tolvmånadersperioden varit sjuk vid flera tillfällen, inträder rätt till sjukpension efter det att tjänstemannen varit arbetsoförmögen i sammanlagt 105 kalenderdagar under perioden.

I de 90 respektive 105 dagarna medräknas inte sjuktid före det att ITP-planen har börjat gälla för tjänstemannen.

Sjukpension utges

 • fr o m den dag under vilken rätten till pension har inträtt enligt ovan
 • t o m den sista dagen i sjukperioden eller t o m månaden före den under vilken ålderspension börjar utges.

8.2 Sjukpensionens storlek

Hel sjukpension utges vid fullständig arbetsoförmåga med följande procenttal av den pensionsmedförande lönen

 

Sjukpension när

 

 

 

Lön respektive lönedel
pbb=prisbasbelopp
ibb= inkomstbasbelopp

sjukpenning utges enl SFB t o m 90:e dagen

sjukpenning utges enl SFB dag 91-360*

sjukpenning utges enl SFB fr o m dag 361* 

Sjuk- eller aktivitetsersät-tning utges enl SFB ** 

 - 7,5 pbb

 10 %

 10 %

 0%

 15 %

 7,5 pbb – 20 ibb

 65 %

 65 %

 65 %

 65 %

 20 ibb – 30 ibb

 32,5 %

 32,5 %

 32,5 %

 32,5 %

* I samma sjukfall
** Dock inte om sjukpenning har utbetalats för samma tid.

Anmärkning 1
För tjänsteman som inte är inskriven i svensk försäkringskassa och inte uppbär sjuklön skall sjukpensionen vara densamma som om han omfattas av punkt 5 i de särskilda bestämmelserna vid utlandstjänstgöring.

Anmärkning 2
Om arbetsgivaren anmält en pensionsmedförande lön med stöd av 3.1.1 skall sjukpensionen beräknas på pensionsmedförande lön enligt övriga regler i punkt 3.

Om arbetsoförmågan inte är fullständig utan partiell utges pensionen i proportion till graden av arbetsoförmågan.

Sjukpension utges ej under tid som ingår i sjuklöneperiod enligt lag.

8.3 Samordning

Sjukpension enligt ovan skall minskas enligt följande:
a) med sjukpension enligt fribrev
b) på lönedel intill 7,5 prisbasbelopp med livränta från arbets-/yrkesskadeförsäkringen eller på grund av ersättningsplikt som åligger staten.

9. Familjepension

9.1 Rätt till familjepension

Rätt till familjepension föreligger för tjänstemannens make och barn när tjänstemannen avlider. Rätten består även efter det att tjänstemannen har uppnått pensionsåldern.

Adoption grundlägger ej pensionsrätt för barn och giftermål ej rätt till familjepension för änka om adoptionen eller giftermålet äger rum

 • efter det att tjänstemannen har fyllt 60 år,
  eller
 • när tjänstemannens arbetsförmåga var varaktigt nedsatt med minst 50 %,
  eller
 • när tjänstemannen led av sjukdom som inom 6 månader efter adoptionen eller giftermålet ledde till tjänstemannens död.


Familjepension utges fr o m månaden efter den under vilken tjänstemannen har avlidit och

 • för make: t o m den månad under vilken maken avlider eller gifter om sig
 • för barn: t o m den månad under vilken barnet fyller 20 år eller dessförinnan avlider. Om emellertid barnet när det fyller 20 år är fullständigt och varaktigt arbetsoförmöget har barnet rätt till familjepension så länge detta förhållande består.

9.1.1 Avstående av familjepension

Tjänstemannen har rätt att avstå från framtida intjänande av familjepension enligt punkt 9. Frigjord avgift för denna förmån får i stället användas för förstärkt ITPK enligt punkt 6 inklusive familjeskydd. Redan intjänad familjepension omvandlas till fribrev och hanteras enligt bestämmelserna för detta.

9.2 Familjepensionens storlek

Hel familjepension (= familjepension vid full pensionsgrundande tjänstetid) utges med ett belopp som bestäms för varje kalendermånad med utgångspunkt från

 • ett grundbelopp enligt följande, och
 • antalet förmånstagare vid månaden ingång enligt följande.

Grundbeloppet utgörs av följande procenttal av den pensionsmedförande lönen:

_______________________________________________
Lönedel                                     Grundbelopp
_______________________________________________
7,5 - 20 basbelopp                    32,5 %
20 - 30                                      16,25 %
_______________________________________________

Anmärkning
För åren 1977-1981 gällde vissa övergångsbestämmelser vilka inte återges här.

Familjepension utges med nedan angivna procenttal av grundbeloppet.

 Förmånstagare

Familjepension i %
av grundbeloppet

 Efterlevande make utan barn

 100

 och 1 barn

 130

 och 2 barn

 150

 och fler än 2 barn 

 150 +

 + för varje barn utöver 2

 10

 

 

 Enbart barn

 

 1 barn 

 75

 2 barn

 110

 3 barn

 135

 4 barn

 150

 fler än 4 barn

  150 +

 + för varje barn utöver 4 

 10

Om den pensionsgrundande tjänstetiden inte är full reduceras pensionen enligt bestämmelserna i punkt 4.

9.3 Alternativregel

För tjänsteman med pensionsmedförande lön överstigande 10 basbelopp kan arbetsgivaren och tjänstemannen träffa överenskommelse om att istället för huvudregeln tillämpa annan pensionslösning avseende lönedelar mellan 7,5 och 30 basbelopp. För sådan överenskommelse gäller i tillämpliga delar vad som sägs i punkt 5.2.2.

10. Särskild änkepension (Upphävd)

Övergångsbestämmelse

Särskild änkepension efter tjänsteman som avlidit före 1990 utges enligt hittillsvarande regler.

Maka till tjänsteman som avlider senare än 1989 har rätt till särskild änkepension enligt hittillsvarande regler om äktenskapet ingåtts före 1990 och äktenskapet har varat mindre än 5 år samt om hon inte har något barn gemensamt med tjänstemannen.

Den särskilda änkepensionen skall minskas med omställningspension och särskild efterlevandepension enligt lagen om allmän försäkring.

11. Särskild änklingspension (Upphävd)

Övergångsbestämmelse

Särskild änklingspension efter tjänsteman som avlidit före 1990 utges enligt hittillsvarande regler. Make till tjänsteman som avlider senare än 1989 har rätt till särskild änklingspension enligt hittillsvarande regler om äktenskapet ingåtts före 1990 och mannen är född 1929 eller tidigare.

Den särskilda änklingspensionen skall minskas med omställningspension och särskild efterlevandepension enligt lagen om allmän försäkring.

12. Fribrev

Om tjänstemannen slutar sin anställning efter 28 års ålder men före pensionsåldern har han rätt till fribrev på den intjänade pensionsrätten för ålderspension, ITPK-pension och – i förekommande fall – familjepension.

Om arbetsgivaren tryggar ålderspension och ITPK-planen genom FPG/PRI-systemet skall fribrev beräknas på samma sätt som vid försäkring i Alecta. Arbetsgivaren ha rätt att inlösa fribrevet i Alecta.

13. Förtida och uppskjutet uttag

Tjänsteman som lämnar sin anställning har rätt att ta ut ålderspension i förtid, dock tidigast från 55 års ålder. ITPK-pension som uttas i förtid omräknas enligt särskilda regler.

Tjänsteman har vidare rätt att uppskjuta uttaget av ålderspension enligt punkt 5 och/eller ITPK-pension. Härvid skall pensionen omräknas.

Omräkningarna av ålderspension och ITPK-pension skall ske med tillämpning av antagandena i respektive försäkringsgivares försäkringstekniska riktlinjer.

14. Pensionsbesked

Punkten ersätts med punkt 12 i avdelning 1 – Gemensamt värdebesked mm

15. Garantibestämmelse

15.1 Har arbetsgivare i kollektivavtal förbundit sig att ansluta sig till ITP-planen eller försäkringsavtal om kreditförsäkring avseende FPG/PRI-systemet enligt av Svenskt Näringsliv och PTK träffade överenskommelse men sedan försummat detta, lämnas likväl ersättning i samma utsträckning som om försäkringsavtal träffats enligt villkoren i denna plan till den som arbetar inom det sakliga tillämpningsområdet för sådant av arbetsgivaren träffat kollektivavtal som anges i 15.2 nedan.

Denna garanti omfattar ej

 • annan ordinarie pensionsålder än 65 år om utfästelse härom skett på annat sätt än i kollektivavtal
 • lönehöjning under de senaste 24 månaderna ”före garantifallet” till den del den överstiger det tal som Svenskt Näringsliv och PTK enligt punkt 3.3 fast-ställt för respektive år
 • annan pensionsgrundande tjänstetid i anställningen än sådan som anges i punkt 4.
 • ålderspension på lönedelar över 7,5 basbelopp eller familjepension eller överenskommelse om annan pensionslösning om överenskommelse träffats om att tillämpa alternativreglerna enligt punkt 5.2 och punkt 9.3.

Om arbetsgivare inte fullgör betalningsskyldighet för överenskommen alternativ pensionslösning enligt punkt 5.2 och punkt 9.3 gäller garantin enligt huvudregeln om tjänstemannen påkallar detta, dock högst ett år tillbaka.

15.2 Ovan upptagna garantiregel gäller för kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor för tjänstemän vari upptagits bestämmelse om ITP-planen och som träffats med förbund inom PTK. Garantiregeln gäller även för annat kollektivavtal för tjänstemän om Svenskt Näringsliv och PTK godkänner detta. Som en följd av garantiregeln kan skadestånd på grund av kollektivavtalsbrott inte krävas av arbetsgivaren.

Garantiregeln gäller även för sådan tjänsteman vars anställning uppfyller de förutsättningar som gäller för att tjänstemannen skall kunna omfattas av ”Avtal om social trygghet vid utlandstjänstgöring” om arbetsgivaren för sin verksamhet i Sverige är bunden av sådant kollektivavtal för tjänstemän som sägs i föregående stycke.

15.3 Med tjänsteman förstås anställd som omfattas av mellan förbund inom Svenskt Näringsliv och PTK träffade avtal om allmänna anställningsvillkor för tjänstemän.

I annat fall sker bedömningen om vilken personalkategori den anställde tillhör med utgångspunkt från det kollektivavtal som skulle gällt för den verksamhet hos arbetsgivaren vari den anställde sysselsätts, om arbetsgivaren som medlem i vederbörlig medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv ingått kollektivavtal för verksamheten.

16. Tolkning, tvister m m

Punkten ersätts med punkt 15 i avdelning 1.

__________________________________________

Avsnitt B

(Äldre övergångsbestämmelser som har upphört att gälla.)

__________________________________________

Avsnitt C 

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING

1. Dessa särskilda bestämmelser gäller som ändring i och tillägg till ITP-planen för tjänstemän som anges avdelning 1 punkt 13 och avdelning 2 punkt 2.7.

Bestämmelserna i punkterna 3 och 4 gäller inte för tjänstemän som tjänstgör i annat EU/EES-land eller i annat land med vilket Sverige ingått en socialförsäkringskon-vention.

2. Avgift enligt punkt 3 skall minskas med premier för annan av arbetsgivaren betald försäkring samt med arbetsgivaravgifter för utländsk socialförsäkring, för motsvarande förmåner. I övrigt sker samordning i fråga om ersättning som den anställde kan erhålla från annan av arbetsgivaren betald försäkring, annan förmån som arbetsgivaren utger, utländsk socialförsäkring eller arbetsskadeförsäkring eller enligt utländska skadeståndsrättsliga regler samt ersättningar genom liknande förutnämnda förmåner. Samordning sker då enligt regler som uppställs för varje enskilt land.

3. Ålderspension: Arbetsgivaren skall för tjänsteman som är född år 1954 eller senare och för vilken arbetsgivaren inte betalar lagstadgad ålderspensionsavgift i Sverige, utöver avgifter enligt ITP-planen avsnitt A betala nedanstående ålderspensionsavgift till en individuell tjänstepensionsförsäkring på tjänstemannens lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp.

 Ålder

 Procentsats

 18 - 29 år

 9,4 %

 30 – 39 år

 11,3 %

 40 – 49 år

 13,5 %

 50 – 59 år

 16,5 %

 60 – 64 år

 18,5 %

 

För tjänstemän som är födda 1953 eller tidigare skall avgiften minskas på följande sätt:

 

 Födda år

 Minskning med

 1953

 1/20

 1952

 2/20

 1951

 3/20

 1950

 4/20

 1949

 5/20

 1948

 6/20

 1947

 7/20

 1946

 8/20

 1945

 9/20

 1944

 10/20

 1943

 11/20

 1942

 12/20

 1941

 13/20

 1940

 14/20

 

 

 

4. Efterlevandepension: Arbetsgivaren skall för tjänsteman, för vilken arbetsgivaren inte betalar lagstadgad efterlevandepensionsavgift i Sverige, på tjänstemannens lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp teckna en individuell tjänstepensionsförsäkring i Alecta. Försäkringen är utformad så att tjänstemannens efterlevande ges ett skydd om tjänstemannen avlider under tjänstgöringen utomlands. Försäkringsskyddet inträder från och med andra kalenderåret efter det år, då tjänstemannen började tjäna in ITP Utland. Försäkringsskyddet gäller under hela den fortsatta tid under vilken den tjänstemannen tjänar in ITP Utland och längst intill månaden innan den tjänste-mannen fyller 65 år. Om premiebetalning för ITP Utland upphör före 65 år fortsätter försäkringsskyddet att gälla till och med slutet av det tredje kalenderåret efter att premiebetalningen upphörde, dock längst intill månaden innan tjänstemannen fyller 65 år. Om tjänstemannen avlider under tid som försäkringsskydd gäller enligt ovan, utbetalas efterlevandepension enligt följande;

 • till den försäkrades make/maka, registrerad partner eller sambo* utbe-talas 1,0 inkomstbasbelopp per år under fem år, vilket förlängs till dess att yngsta barnet fyller 12 år. Med barn avses den avlidnes egna biologiska barn och adopterade barn där adoptionen skett innan den avlidne fyllt 60 år. Den sistnämnda begränsningen gäller inte om det adopterade barnet/barnen är den avlidnes makas/makes/registrerad partners barn eller om mer än fem år förflutit sedan adoptions-tid-punkten vid dödsfallet.
 • Till vart och ett av den försäkrades barn utbetalas 0,5 inkomstbasbe-lopp per år fram till och med månaden innan barnet fyller 20 år. Defi-nitionen av förmånsberättigat barn är detsamma som i punkten ovan.
 • Oavsett vad som sägs i punkterna ovan upphör pensionsutbetalningen från och med månaden efter det att förmånstagaren avlidit.

Eventuella försäkringsfall som inträffat före 1/1 2005 regleras enligt tidigare gällande regler Den sk ATP-kompensation för efterlevandepension som följer av ”Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring” som gällde för perioden före 1 januari 2005 är inte fribrevsgrundande.

*Anm: Med sambo avses samma begrepp som används för ITPK Familjeskydd

5. Sjukpension: Beträffande sjukpensionens storlek enligt punkt 8.2 i ITP-planen gäller följande tillägg:

För utlandstjänstgörande tjänsteman som inte erhåller sjukpenning, sjuk- eller aktivitetsersättning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) och ej uppbär sjuklön från arbetsgivaren är sjukpensionen, för lönedelar under 7,5 prisbasbelopp, 90 procent av den pensionsmedförande lönen under längst 360 kalenderdagar och för tid därefter 80 procent.

Anm: Försäkringen meddelas av Alecta.

6. Utlandstjänstgörande tjänsteman som efter återkomsten till Sverige inte erhåller anställning och därigenom ej heller får rätt till sjukpenning enligt SFB har rätt till sjukpension enligt ITP-planen, punkt 8.1, utan iakttagande av den eljest gällande karenstiden 90 kalenderdagar. Utbetalning av pension kan även avse kortare tid än en kalendermånad.

7. Garanti gäller för bortfall av utländsk pension med vilken samordning skett enligt punkt 2. En förutsättning är dock att bortfallet per månad motsvarar minst 0,4 % av prisbasbeloppet. Den försäkrade skall anmäla och kunna styrka bortfallet av pensionsförmån. Vidare sträcker sig garantin för eventuellt bortfall endast till det högsta belopp som skulle utgått enligt ITP-planen om samordning inte skett.

8. Om försäkringsgivare så påfordrar är den anställde skyldig att vid sjukdom återvända till Sverige.

9. Som grund för bestämmande av pensionsmedförande lön för utlandsanställda skall sådana lönetillägg som betingas av ökade levnadskostnader och andra särskilda förhållanden i sysselsättningslandet inte ingå.

10. Övergångsregler

För tjänstemän som omfattades av de särskilda bestämmelserna vid utlandstjänstgöring i denna plan under perioden 1 oktober 1985 till och med 31 december 2004 och som inte uppnått ITP-planens pensionsålder eller i övrigt avgått med ålderspension vid nämnda ikraftträdandetidpunkt gäller följande;

A. Ålderspension: kompensation för inkomst och premiepension utgör för varje sådan hel förlorad månad en förmån om 0,12 % av den pensionsmedförande lönen, upp till 7,5 basbelopp. Samordning sker i fråga om ersättning som den anställde kan erhålla från annan av arbetsgivaren betald försäkring, annan förmån som arbetsgivaren utger, utländsk socialförsäkring eller arbetsskadeförsäkring eller enligt utländska skadeståndsrättsliga regler samt ersättningar genom liknande förutnämnda förmåner.

För tjänstemän som är födda 1953 eller tidigare skall förmånen minskas på följande sätt:

 Födda år

 Minskning med

 1953

 1/20

 1952

 2/20

 1951

 3/20

 1950

 4/20

 1949

 5/20

 1948

 6/20

 1947

 7/20

 1946

 8/20

 1945

 9/20

 1944

 10/20

 1943

 11/20

 1942

 12/20

 1941

 13/20

 1940

 14/20

 

B. Tjänstemän födda 1953 eller tidigare erhåller vidare en kompensation för even-tuell förlust på grund av utlandstjänstgöringen i intjänande av ATP. Denna kompen-sation skall beräknas enligt tidigare regler för ITP Utland. Förmånen skall minskas på följande sätt;

 Födda år

 Minskning med

 1953

 19/20

 1952

 18/20

 1951

 17/20

 1950

 16/20

 1949

 15/20

 1948

 14/20

 1947

 13/20

 1946

 12/20

 1945

 11/20

 1944

 10/20

 1943

 9/20

 1942

 8/20

 1941

 7/20

 1940

 6/20

 

C. ATP-garanti 941231. Denna punkt omfattar enbart personer födda tidigast 1938 och senast 1953. De omfattas även om de uppnått ordinarie pensionsålder eller i övrigt avgått med ålderspension. Som kvalifikationstid kan tillgodoräknas enbart tid då tjänstemannen omfattats av ITP Utland med rätt till ”ATP-kompensation” dvs punkt C i ITP-avtalet ”Särskilda bestämmelser vid utlandstjänstgöring” och längst tom 1994.12.31.
Kompensationen beräknas som skillnaden mellan;

1. Det garantibelopp i till och med 1994.12.31 intjänad ålderspension i ATP och Folkpension som hade gällt i den allmänna försäkringen om även ovan nämnd kvalifikationstid hade varit ATP-grundande, samt

2. Summan av faktisk svensk allmän ålderspension och övrig ålderspensionskompensation enligt ITP Utland samt eventuella samordningsavdrag, vid pensionsuttag från 65 års ålder.

Kompensationen beräknas och tillerkänns av Alecta när tjänste-
mannen uppnår ITP-planens pensionsålder eller dessförinnan avgår
med pension.

D. Efterlevandepension: eventuella försäkringsfall prövas enligt tidigare gällande regler.

Anm: Försäkringarna meddelas i Alecta. Finansiering av dessa övergångsregler sker genom de avgifter arbetsgivaren betalat fram till och med 2004-12-31 och Alectas överskottsmedel.

____________________________________________

Avsnitt D

Särskilda bestämmelser för företag med säte inom EU/EES som bedriver tillfällig verksamhet i Sverige.

1. Anställd tjänsteman i företag med säte inom EU/EES som bedriver tillfällig verksamhet i Sverige, där företaget i kollektivavtal förbundit sig att ansluta sig till ITP-planen, skall inte omfattas av planens bestämmelser om sjukpension, under förutsättning att arbetsgivaren kan visa att den anställde tjänstemannen omfattas av socialförsäkringssystemet i annat EU/EES-land.

I det fall det senare visar sig att verksamheten i Sverige kommer att överstiga 12 månader, medges inte undantag för tid efter utgången av månad 12.

2. Anställd tjänsteman som är utsänd till Sverige, och för vilken artikel 6 punkt 2 i direktiv 98/49/EG gäller, skall inte omfattas av ITP-planens bestämmelser om ålderpension, ITPK och familjepension under förutsättning att avgifter fortfarande betalas in till kompletterande pensionssystem för denne.

3. Vid undantag med stöd av punkterna 1-2 skall företaget inte debiteras premier för de från ITP-planens bestämmelser undantagna förmåner.

4. Undantag enligt punkterna 1-3 gäller under förutsättning av att de medgivits av Collectum AB.

5. I de fall ett företag med säte utanför EU/EES bedriver tillfällig verksamhet i Sverige, och där företaget i kollektivavtal förbundit sig att ansluta sig till ITP-planen, kan undantag medges på sätt motsvarande punkterna 1-3 efter särskild prövning i ITPG-nämnden.