Utbildning för förskolan

Genom vår samarbetspartner FSO kan vi erbjuda kurserna Befattningsutbildning för rektorer i förskolan och Skoljuridik.

Innehåll

Befattningsutbildning för rektorer i förskolan

Förskolechefer bytte den 1 juli 2019 namn till rektor. Som pedagogisk ledare och chef spelar rektorn en nyckelroll i förskolan. Denna befattningsutbildning ska inte förväxlas med det statliga rektorsprogrammet.

Syftet med utbildningen är att lära om och för det egna yrket som rektor i förskolan. Befattningsutbildningen syftar också till att skapa medvetenhet om det egna ledarskapet och den betydelse det har för att utveckla förskolan i riktning mot strävansmålen i läroplanen för förskolan. Med en god kännedom om både den skolrättsliga och pedagogiska regleringen i förskolan skapas en trygghet i ledarrollen i både det pedagogiska uppdraget och i den egna organisationen. Moment som systematiskt säkerhetsarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete, det kompensatoriska uppdraget, kris och krishantering samt coachning och samtalsteknik ger viktig beredskap både i vardagen och vid oväntade händelser. 

Efter genomförd utbildning ska deltagarna vara väl rustade att axla det ansvar som åligger en rektor i förskolan. Deltagarna ska ha mycket god kunskap om det kompensatoriska uppdraget samt det systematiska kvalitetsarbetets olika delar inklusive pedagogisk dokumentation. Deltagarna ska ha en god kännedom om skollagen i de delar som omfattar förskolan samt en allmänjuridisk kunskap om vilka lagar och förordningar förutom skollagen som styr verksamheten i förskolan. 

Tid

Utbildningsstart i januari 2021, Stockholm.
Utbildningen omfattar tolv heldagar fördelade på sex moduler/kurstillfällen. 
Alla utbildningsdagar är heldagar mellan kl 09.00 - senast 17.00 
För att efter genomförd utbildning erhålla sitt diplom är närvaro under alla moduler obligatorisk och examinationsuppgiften ska vara godkänd. 

Kostnad och anmälan

Läs mer och anmäl dig på FSOs webbplats.

 

Skoljuridik

”Vad har egentligen förskola och juridik med varandra att göra, kanske du undrar? Jo, förskolans läroplan är ett pedagogiskt program i form av en förordning och flera av skollagens kapitel beskriver övergripande mål och förutsättningar för verksamheten i förskolan” 
(H. Roslund 2019) 

Nu erbjuder FSO en unik möjlighet att under två dagar få en rejäl genomgång av skoljuridik, hur den påverkar din vardag och din verksamhet i förskolan. Kursen var tidigare avsedd för rektorer som diplomerades i FSO:s befattningsutbildning för förskolechefer 2017-2019, men är nu öppen för alla.

En rektor i förskolan behöver ha såväl kunskaper om de regelverk som styr verksamheten som en förmåga att tillämpa dessa regler i praktiken. Under dessa kursdagar görs en genomgång av viktiga regler som styr och påverkar en rektor i förskolans arbete. 

Efter genomförd utbildning ska deltagarna ha en god kännedom om skollagen i de delar som omfattar förskolan samt en allmänjuridisk kunskap om vilka lagar och förordningar, förutom skollagen, som styr verksamheten i förskolan. 

Tid

7 och 8 september 2020 i Göteborg. 

Kostnad och anmälan

Läs mer och anmäl dig på FSOs webbplats.