Utbildningar för förskolan

Genom vår samarbetspartner IV - Idéburen välfärd kan vi erbjuda kurserna Ägar- och ledningsprövning - ekonomi och Befattningsutbildning för rektorer i förskolan

Innehåll

Kurs i ägar- och ledningsprövning - ekonomi

IV - Idéburen välfärd har inlett ett samarbete med PwC, som är marknadsledande inom revision, skatte- och affärsrådgivning. Samarbetet gäller en ekonomiutbildning för målgruppen fristående förskolors styrelseledamöter och ersättare. Den nya kursen möter de krav som finns från tillsynsmyndigheterna när det gäller ägar- och ledningsprövning av huvudmannen.

Kursen har fokus på grundläggande ekonomi och styrelsens ansvar för ekonomi och genomförs genom två utbildningsmoduler och ett webbinarium. Bland annat behandlas styrelsens ansvar utifrån exempelvis bokföringslagen, årsredovisningslagen, aktiebolagslagen och lagen om ekonomiska föreningar.

Kursen erbjuds exklusivt för den vars verksamhet är medlem i IV - Idéburen välfärd eller Arbetsgivaralliansen.

Kostnad, anmälan och mer information

Läs mer här och anmäl dig via IV - Idéburen välfärd webbplats

 

Befattningsutbildning för rektorer i förskolan

Förskolechefer bytte den 1 juli 2019 namn till rektor. Som pedagogisk ledare och chef spelar rektorn en nyckelroll i förskolan. Denna befattningsutbildning ska inte förväxlas med det statliga rektorsprogrammet.

Syftet med utbildningen är att lära om och för det egna yrket som rektor i förskolan. Befattningsutbildningen syftar också till att skapa medvetenhet om det egna ledarskapet och den betydelse det har för att utveckla förskolan i riktning mot strävansmålen i läroplanen för förskolan. Med en god kännedom om både den skolrättsliga och pedagogiska regleringen i förskolan skapas en trygghet i ledarrollen i både det pedagogiska uppdraget och i den egna organisationen. Moment som systematiskt säkerhetsarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete, det kompensatoriska uppdraget, kris och krishantering samt coachning och samtalsteknik ger viktig beredskap både i vardagen och vid oväntade händelser. 

Efter genomförd utbildning ska deltagarna vara väl rustade att axla det ansvar som åligger en rektor i förskolan. Deltagarna ska ha mycket god kunskap om det kompensatoriska uppdraget samt det systematiska kvalitetsarbetets olika delar inklusive pedagogisk dokumentation. Deltagarna ska ha en god kännedom om skollagen i de delar som omfattar förskolan samt en allmänjuridisk kunskap om vilka lagar och förordningar förutom skollagen som styr verksamheten i förskolan. 

Kostnad, anmälan och mer information

Läs mer och anmäl dig på IV - Idéburen välfärd webbplats.