Utbildningar för förskolan

Genom vår samarbetspartner IV - Idéburen Välfärd kan vi erbjuda kurserna Ägar- och ledningsprövning - ekonomi, Befattningsutbildning för rektorer i förskolan och SSA- Systematiskt säkerhetsarbete.

Innehåll

Kurs i ägar- och ledningsprövning - ekonomi

IV - Idéburen välfärd har inlett ett samarbete med PwC, som är marknadsledande inom revision, skatte- och affärsrådgivning. Samarbetet gäller en ekonomiutbildning för målgruppen fristående förskolors styrelseledamöter och ersättare. Den nya kursen möter de krav som finns från tillsynsmyndigheterna när det gäller ägar- och ledningsprövning av huvudmannen.

Kursen har fokus på grundläggande ekonomi och styrelsens ansvar för ekonomi och genomförs genom två utbildningsmoduler och ett webbinarium. Bland annat behandlas styrelsens ansvar utifrån exempelvis bokföringslagen, årsredovisningslagen, aktiebolagslagen och lagen om ekonomiska föreningar.

Kursen erbjuds exklusivt för den vars verksamhet är medlem i IV - Idéburen välfärd eller Arbetsgivaralliansen.

Kostnad, anmälan och mer information

Läs mer här och anmäl dig via IV - Idéburen Välfärds webbplats

 

Befattningsutbildning för rektorer i förskolan

Förskolechefer bytte den 1 juli 2019 namn till rektor. Som pedagogisk ledare och chef spelar rektorn en nyckelroll i förskolan. Denna befattningsutbildning ska inte förväxlas med det statliga rektorsprogrammet.

Syftet med utbildningen är att lära om och för det egna yrket som rektor i förskolan. Befattningsutbildningen syftar också till att skapa medvetenhet om det egna ledarskapet och den betydelse det har för att utveckla förskolan i riktning mot strävansmålen i läroplanen för förskolan. Med en god kännedom om både den skolrättsliga och pedagogiska regleringen i förskolan skapas en trygghet i ledarrollen i både det pedagogiska uppdraget och i den egna organisationen. Moment som systematiskt säkerhetsarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete, det kompensatoriska uppdraget, kris och krishantering samt coachning och samtalsteknik ger viktig beredskap både i vardagen och vid oväntade händelser. 

Efter genomförd utbildning ska deltagarna vara väl rustade att axla det ansvar som åligger en rektor i förskolan. Deltagarna ska ha mycket god kunskap om det kompensatoriska uppdraget samt det systematiska kvalitetsarbetets olika delar inklusive pedagogisk dokumentation. Deltagarna ska ha en god kännedom om skollagen i de delar som omfattar förskolan samt en allmänjuridisk kunskap om vilka lagar och förordningar förutom skollagen som styr verksamheten i förskolan. 

Kostnad, anmälan och mer information

Läs mer och anmäl dig på IV - Idéburen Välfärd webbplats.

 

SSA- Systematiskt säkerhetsarbete

Huvudmannen för förskolan är ansvarig för att barnen har en trygg och säker miljö. Därmed åligger det huvudmannen att i samråd med rektor besluta om vilka säkerhetsrutiner som behöver finnas på förskolan. I dag ställs endast krav på att huvudmannen kontinuerligt genomför SBA (Systematiskt Brandskyddsarbete) och att man som arbetsgivare kontinuerligt arbetar med SAM (Systematiskt Arbetsmiljöarbete). Sammantaget talar vi i dag om att i förskolan bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete, SSA, för att säkra vardagen för såväl barn som personal. I detta ingår att arbeta förebyggande både inne i förskolan och ute, att vara säker på hur man genomför både utrymning och inrymning.

Kursen syftar till att:
- Skapa en medvetenhet kring hotbilder och risker.
- Visa på en direkt koppling mellan Skolverkets allmänna råd och det praktiska arbetet som åligger huvudman/rektor vad gäller säkerheten på förskolan.
- Ge grundläggande kunskap i juridik i bland annat nödrätt och envars ingripande-/nödvärnsrätt.
- Ge en god kunskap om hur SBA och SAM utgör grunden för förskolans säkerhetsarbete.
- Ge deltagarna praktiska verktyg för att kunna göra egna hot-/riskanalyser.
- Ge deltagarna tillräcklig kunskap för att kunna skapa egna utrymnings- och inrymningsplaner samt hur dessa ska utgöra en del av förskolans vardag.

Mål:
Målet är att varje kursdeltagare efter avslutad kursdag gemensamt med sitt arbetslag ska kunna göra en egen hot-/riskanalys, samt besluta om beredskapsplan och kunna implementera dessa i sin förskolas vardag.

Kostnad, anmälan och mer information

Läs mer och anmäl dig på IV- Idéburen Välfärd webbplats.