Inbjudan: Partsgemensam information om löneavtal Folkhögskola

Den 15 december och 21 december bjuder vi in till partsgemensam information kring det nya avtalet som är tecknat gällande Folkhögskola.

Lokal lönebildning avtal 2020

Det har kommit många frågor kring arbetet med löneöversyn 2020 inte minst utifrån de kommande partsgemensamma informations/utbildningsträffarna.

Eftersom inte löneavtalet på något sätt är förändrat, mer än att lokala parter 2020 även disponerar tidpunkten för löneöversynen så finns det inga formella hinder att inleda löneöversynsförhand-lingarna, speciellt inte om det på skolan finns ett erfaret ombud som genomfört löneöversyner tidigare.

Om ombudet är relativt nyvalt och inte tidigare genomfört löneöversyner, då kan det vara klokt att avvakta tills de partsgemensamma dagarna har genomförts. Det skall dock poängteras att dagarna inte innebär en utbildning i lokal lönebildning utan innehållet utgår från avtalsförändringar i stort.

Löneavtalet utgår från lokal lönebildning – vad betyder det i praktiken? 

För att underlätta arbetet med löneöversynen 2020 följer en kort text nedan som uttrycker centrala parters syn på lokal lönebildning.

För att lokal lönebildning skall fungera i praktiken behövs det underlag inför överläggningen, som inleder löneöversynen.

Centrala parters avsikt med löneavtalet är att utrymmet för löneökningar skall utgå från verksamhetens ekonomiska förutsättningar – likväl som verksamhetens förutsättningar att kunna attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Lönebildningens betydelse för verksamhetens utveckling och måluppfyllelse kan inte nog understrykas.

Inför överläggningen ska arbetsgivaren analysera verksamhetens framtida inriktning, utveckling och ekonomiska förutsättningar, bland annat med utgångspunkt i förra årets avstämning av löneöversynen. Den årliga analysen bör utmynna i en diskussion om önskvärda förändringar av lönestrukturen. Arbetsgivaren skall motivera sina förslag till lönestruktur.

Målsättningen är att lokala parter ska komma överens under överläggningen.

I praktiken innebär detta att man inte på förhand kan avgöra att löneöversynen skall uppfylla en viss fastställd ”procentsiffra” –  självklart påverkar budget och ekonomiska förutsättningar roll för resultatet av löneöversynen.

Lönerna skall sättas på ett transparent och för medarbetarna förståeligt sätt så att osakliga löneskillnader och godtycklig lönesättning inte förekommer.

Arbetstagarens lön påverkas dels a arbetsuppgifternas ansvar och svårighetsgrad, dels av arbetstagarens arbetsresultat, bidrag till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse.

Varje arbetstagare skall veta på vilka grunder lönen sätts och vad han eller hon kan göra för att påverka sin lön.

Lönekriterierna måste vara väl kända och förståeliga och får varken direkt eller indirekt diskriminera arbetstagare.

Målgrupp

Informationstillfällena riktar sig till lönesättande chef eller rektor.

Tillfällen

Partsgemensamma träffar arrangeras:

15 dec kl 15.30 – 17.00  (Redan genomförd)

21 dec kl 15.30 – 17.00  
För att delta, klicka på denna länk vid mötets början

Träffarna genomförs digitalt via Teams, du kan antingen ansluta via Teams-appen eller i din webbläsare. Observera att det är olika länkar till de olika tillfällena.

Ingen föranmälan krävs.

Varmt välkommen!

Vid eventuella frågor, kontakta Jonas eller Christer via kontaktuppgifter nedan.

Porträttbild av Jonas Bergman

Jonas Bergman

Titel
Rådgivare Bransch Utbildning och Folkbildning
Telefonnummer
08-545 912 08
E-postadress
Porträttbild av Christer Johansson

Christer Johansson

Titel
Rådgivare Bransch Utbildning och Folkbildning
Telefonnummer
08-545 912 13
E-postadress