Idrott

Branschspecifika nyheter

Karensavdrag ersätter karensdag

Riksdagen beslutade i våras om att ersätta karensdagen med ett karensavdrag. Syftet med ändringen är att ersättningssystemet vid sjukfrånvaro ska bli mer rättvist. Tidigare kunde karensen slå olika beroende på när en anställd blev sjuk och hur arbetstiden var förlagd, till exempel om någon jobbar långa arbetspass vissa dagar men har kortare arbetstid andra dagar. De nya reglerna innebär att karensen blir samma för den anställde oavsett när sjukfrånvaron inträffar.

För sjukfall som inträffar före den 1 januari 2019 gäller de nuvarande bestämmelserna.

Med anledning av lagändringen ändras även de regler i avtalen som rör karensdag. Länk till ytterligare information >>

Anställningsformer

Vi vill på nytt påminna er om att vi kommit överens om nya anställningsformer för tjänstemän (ej fastighets) i bransch- och löneavtalet för Idrott. LAS gäller inte längre i denna del. Läs i respektive kollektivavtal under avsnittet Anställning vad som gäller just för er.

  • Ny avtalad visstid (istället för allmän visstid) samt vikariat som gäller totalt 3 år under en period av fem år.
  • Inga begränsningar beträffande tidsbegränsade anställningar för personer över 65 år, skolungdom, studenter, doktorandtjänst samt praktikarbete. Säsongsarbete gäller på samma sätt som tidigare.
  • Provanställningar kan vid frånvaro förlängas direkt med den anställde. Provanställning avslutas med fyra veckors varsel för bransch Idrott. 
  • Prövotid (typ provanställning) ingår automatiskt i anställningsformen  Avtalad visstid och i anställningsformen Vikariat.
  • Över detta finns redaktionella ändringar i samtliga avtal vilket framgår genom att det är markerat med ett streck i kanten i respektive avtal.

När trädde de nya reglerna i kraft?

Nya anställningsformer gäller från och med 1 november 2017. Beträffande anställningsavtal som ingåtts före den 1 november 2017 gäller tidigare regler för sådana anställningar fullt ut. Gällande vikariat finns en särskild bestämmelse om omvandling se i respektive avtal.

Då de nya anställningsformerna nu gäller kommer vi att ge ut nya blanketter för anställningsavtal. Till dess att de är klara ska ni använda våra befintliga blanketter och kryssa i ruta nummer 6 samt ange under rubriken ”Annan anställningsform enligt kollektivavtal”. 

 

Treårigt avtal tecknat för bransch Idrott

Arbetsgivaralliansen har träffat ett nytt avtal om löner och allmänna villkor för tjänstemän med Unionen och Akademikerförbunden som löper mellan den 1 november 2017 till och med den 31 oktober 2020.
Länk till ytterligare information

Managementprogram för högsta ledningen inom idrott

För att ytterligare stärka svensk idrott har Arbetsgivaralliansen tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm tagit ett initiativ till ett unikt och skräddarsytt managementprogram för högsta ledning och styrelse inom olika typer av idrottsverksamhet.

Programsatsningens långsiktiga och övergripande mål är att stärka och utveckla ledarskapet inom svensk idrott, bidra till ett mer hållbart ledarskap som ges möjlighet att utvecklas över tid, dela erfarenheter samt ge rika möjligheter till att fördjupa sig i ledarskap med tydlig utgångspunkt i uppdraget. Länk till ytterligare information  

Nytt avtal för fotbollsspelare tecknat

Arbetsgivaralliansen och Unionen har sedan hösten 2015 förhandlat ett nytt avtal för spelarna inom svensk elitfotboll. Kraven från spelarna har varit ett förbättrat skydd vid skada och en utökad avsättning till tjänstepensionen.

Arbetsgivarna har lyssnat på dessa krav och erbjudit ett kraftigt förbättrat skydd vid längre skadefrånvaro via en särskild försäkring. Ett skydd som överträffar vanliga villkor på svensk arbetsmarknad i form av ersättningsnivåer vid långvarig skada och om en spelares rätt till sjukpenning från Försäkringskassan upphör. Avtalet innebär också en förbättrad sjuklön i de fall spelaren skadar sig vid träning eller match. Tjänstepensionen ligger kvar på tidigare nivå med en premie på 4,5%.

Avtalet löper ut först 2019-12-31 vilket har varit viktigt för klubbarna då det krävs längre avtal för att kunna genomföra denna typ av förändringar kring sjukregler. Parterna är även överens om att utveckla sina samverkansformer och att se över möjligheterna att höja medvetenheten och spelarnas planering kring en fortsatt karriär efter fotbollen.

Vid frågor gällande avtalet, kontakta förhandlingsledare/rådgivare för elitidrotten, Love Lind per e-post love.lind@arbetsgivaralliansen.se

Webbaserade verktyg för riskbedömning inom idrotten

Arbetsmarknadens parter inom idrottssektorn på Europanivå, UNI Europa och EASE, där Arbetsgivaralliansen ingår, har utvecklat tre webbaserade verktyg för att underlätta arbetsmiljöarbetet inom idrotten.
Länk till ytterligare information