Upplevelse och Kultur

Branschspecifika nyheter

Avtalsinformation för branscherna Ideella och Idéburna Organisationer samt Upplevelse och Kultur

Inför lönerevisionen år 2019 bjuder vi in till en partsgemensam heldagsutbildning för genomgång av kollektivavtalet, samverkansavtalet, och löneprocessen i löneavtalet. Länk till ytterligare information >> 

Karensavdrag ersätter karensdag

Riksdagen beslutade i våras om att ersätta karensdagen med ett karensavdrag. Syftet med ändringen är att ersättningssystemet vid sjukfrånvaro ska bli mer rättvist. Tidigare kunde karensen slå olika beroende på när en anställd blev sjuk och hur arbetstiden var förlagd, till exempel om någon jobbar långa arbetspass vissa dagar men har kortare arbetstid andra dagar. De nya reglerna innebär att karensen blir samma för den anställde oavsett när sjukfrånvaron inträffar.

För sjukfall som inträffar före den 1 januari 2019 gäller de nuvarande bestämmelserna.

Med anledning av lagändringen ändras även de regler i avtalen som rör karensdag. Länk till ytterligare information >>

Anställningsformer

Vi vill på nytt påminna er om att vi kommit överens om nya anställningsformer för tjänstemän (ej fastighets) i bransch- och löneavtalet för Upplevelse och Kultur. LAS gäller inte längre i denna del. Läs i respektive kollektivavtal under avsnittet Anställning vad som gäller just för er.

  • Ny avtalad visstid (istället för allmän visstid) samt vikariat som gäller totalt 3 år under en period av fem år.
  • Inga begränsningar beträffande tidsbegränsade anställningar för personer över 65 år, skolungdom, studenter, doktorandtjänst samt praktikarbete. Säsongsarbete gäller på samma sätt som tidigare.
  • Provanställningar kan vid frånvaro förlängas direkt med den anställde. Avslutas med med två veckors varsel för bransch Upplevelse och Kultur. 
  • Prövotid (typ provanställning) ingår automatiskt i anställningsformen  Avtalad visstid och i anställningsformen Vikariat.
  • Över detta finns redaktionella ändringar i samtliga avtal vilket framgår genom att det är markerat med ett streck i kanten i respektive avtal.

När trädde de nya reglerna i kraft?

Nya anställningsformer gäller från och med 1 november 2017. Beträffande anställningsavtal som ingåtts före den 1 november 2017 gäller tidigare regler för sådana anställningar fullt ut. Gällande vikariat finns en särskild bestämmelse om omvandling se i respektive avtal.

Då de nya anställningsformerna nu gäller kommer vi att ge ut nya blanketter för anställningsavtal. Till dess att de är klara ska ni använda våra befintliga blanketter och kryssa i ruta nummer 6 samt ange under rubriken ”Annan anställningsform enligt kollektivavtal”. 

Treårigt avtal för bransch Upplevelse och Kultur

Som vi tidigare informerat om har Arbetsgivaralliansen träffat nya avtal om löner och allmänna anställningsvillkor med Unionen och Akademikerförbunden för Upplevelse och Kultur. Avtalet löper från och med den 1 maj 2017 till och med den 30 april 2020. Nu finns det nya avtalet publicerat på webbplatsen under Avtal & mallar.

Observera att vid användande av blankett för anställningsform ska ni i fortsättningen fylla i rutan Annan anställningsform enligt kollektivavtal.

I rutan anger ni vilken anställningsform ni använder er av samt vilket kollektivavtal som ni tillämpar. 

Det kommer nya uppdaterade blanketter för anställningsbevis framöver. 

Länk till ytterligare information om avtalet