Fokus på säkrare och tryggare evenemang inom idrotten

Arbetsmiljökommittén för idrotten (AID) och Riksidrottsförbundet inleder samarbete för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet inom idrotten. Det innebär en förstärkning av arbetet med att stävja hot, våld och trakasserier.

Arbetsmiljöverket fick i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag för att främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter i syfte att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet.

Projekt Arbetsgivaralliansen genom Arbetsmiljökommittén för idrotten (AID) - hot, våld och otillåten påverkan inom idrotten var en av de sökande som beviljades 788 000 kronor i bidrag. Styrgruppen till projektet är Arbetsmiljökommittén för idrott (AID) som består av Arbetsgivaralliansen, Unionen, Akademikerförbunden och Fastighetsanställdas förbund. Jusek har medverkat i egenskap av kontaktförbund för Akademikerförbunden inom Arbetsgivaralliansens bransch Idrott. 

Syftet med statsbidraget är att främja att arbetsmarknadens parter deltar i att utveckla metoder för myndighetsgemensamma kontroller för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet. Med stöd av Arbetsgivaralliansens medlem, Riksidrottsförbundet (RF), har grund lagts för samverkan genom nya regelverk och riktlinjer för säkra och trygga evenemang. Till detta har olika stöd tagits fram för implementering. Projektet omfattar frågor av stor vikt för samtliga parter och intressenter. 

Statsbidraget gavs till AID för insatser som är inriktade på att främja kunskapsutbyte och samverkan mellan arbetsmarknadens parter. Insatserna är inriktade på att motverka brott och andra överträdelser inom idrotten, såväl inom organisationer som i samband med idrottsevenemang. De genomförda aktiviteterna utgör grunden för ett långsiktigt arbete som ska utmynna i en säkerhetsplattform där riktlinjer, policys och andra stödfunktioner, utarbetade i samverkan med berörda specialidrottsförbund, polismyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), arenaägare, STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) m.fl.

Arbetet bidrar inte bara till att tydliggöra roller och ansvar utan även finna och integrera metoderna och samverkansformer i respektive verksamhets ordinarie arbete.

Läs gärna mer om projektet på Riksidrottsförbundets webbplats 

Frågor

Eventuella frågor besvaras av Johnatan Kibebe

Porträttbild av Anna Dicander

Anna Dicander

Titel
Rådgivare Bransch Vård och Omsorg
Telefonnummer
08-545 912 05
E-postadress