LAS-utredningar ute på remiss

Den nuvarande lagen om anställningsskydd antogs 1982 och redan då var både arbetsgivare och fack kritiska. Nu är tre utredningar rörande anställningsskyddsregler, omställning och arbetslöshetsförsäkring ute på remiss. Arbetsgivaralliansen har lämnat remissvar samtidigt som frågan om även vi ska ha ett huvudavtal utreds.

Januariöverenskommelsen

Under många år har parterna på olika sätt framfört att lagen behöver ses över och anpassas till dagens arbetsmarknad. I januariöverenskommelsen kom Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet överens om att arbetsrätten ska moderniseras samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls.

Utredningar ute på remiss

2019 inleddes förhandlingar mellan Svenskt Näringsliv, PTK, Kommunal och Metall som så småningom ledde fram till en principöverenskommelse och tre utredningar rörande anställningsskyddsregler, omställning och arbetslöshetsförsäkring. Dessa utredningar är nu ute på remiss där Arbetsgivaralliansen har lämnat sitt remissvar.

Den 30 juli 2022 förväntas lagändringarna träda i kraft.

I juli 2021 anslöt sig Vision till överenskommelsen.

Fremia och PTK träffade nyligen en avsiktsförklaring med målsättning om att träffa ett huvudavtal motsvarande det mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Arbetsgivaralliansen utreder nu frågan huruvida även vi ska ha ett huvudavtal.

Kortfattad beskrivning av de föreslagna ändringarna i LAS

Uppsägning personliga skäl

Begreppet saklig grund ersätts med sakliga skäl, och det kommer att förtydligas vad som gäller vid uppsägning av personliga skäl. Skillnaden mot idag är att man i bedömningen huruvida sakliga skäl föreligger inte kommer behöva väga in den anställdes intresse av att behålla anställningen och inte heller behöver arbetsgivaren göra någon prognos huruvida han eller hon i framtiden på nytt kan tänkas göra sig skyldig till åsidosättande av reglerna i anställningsavtalet.

Regeln i LAS om sakliga skäl vid uppsägning av personliga skäl kommer bli dispositiv, på det sättet att avvikelser kan ske som både är till arbetstagarens fördel eller nackdel men detta kräver överenskommelser mellan så kallade huvudorganisationer såsom LO eller PTK- det kommer alltså inte gå att göra avvikelser på förbundsnivå. Olika branscher kommer således kunna disponera begreppet olika.

En anställning upphör vid uppsägningstidens slut, även om den är tvistig, och arbetsgivaren behöver inte som tidigare fortsätta betala lön under tvistens gång.

Turordning vid uppsägning

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist kommer arbetsgivaren kunna undanta tre arbetstagare som har särskild betydelse, oavsett storlek på arbetsgivaren. Avvikelser kommer kunna ske genom kollektivavtal.

Tidsbegränsade anställningar

Anställningsformen allmän visstid ersätts med den nya anställningsformen särskild visstidsanställning och medför att anställningen snabbare blir en tillsvidareanställning, redan vid 12 månader under en femårsperiod. Avvikelser kan ske genom kollektivavtal.

Vid så kallad hyvling (omreglering till lägre sysselsättningsgrad) ska arbetsgivarna tillämpa turordning och den anställde ska ha rätt till nedtrappning av tidigare lön motsvarande uppsägningstiden. Avvikelser kan ske genom kollektivavtal.

Ikraftträdande och tillämpning

Lagändringarna som gäller arbetsrätten föreslås träda i kraft den 30 juni 2022. De nya reglerna ska tillämpas första gången den 1 oktober 2022.

Ny lag om omställningsstudiestöd föreslås träda i kraft den 30 juni 2022 och tillämpas första gången för studier som påbörjas efter den 31 december 2022. CSN ska kunna ta emot ansökningar från och med den 1 oktober 2022.

Ny lag om grundläggande omställnings- och kompetensstöd på arbetsmarknaden föreslås träda i kraft den 30 juni 2022. Bestämmelserna om ersättning till arbetsgivare tillämpas första gången på ansökningar om ersättning för perioden från den 1 oktober 2022. Den nya offentliga omställningsorganisationen föreslås också kunna inleda sin verksamhet så snart det är praktiskt möjligt, med sikte på den 1 oktober 2022.

Arbetsgivaralliansen har lämnat sitt remissvar där vi bland annat kritiserar att vi inte fått vara delaktiga i ett tidigare skede.

Maria Liljedahl, förhandlingschef Arbetsgivaralliansen