Ute nu: Rapport om insatser för en renare, tryggare idrott

2018 beviljades Arbetsmiljökommittén för idrott (AID) statsbidrag för att främja kunskapsutbyte och motverka brott och regelöverträdelser i arbetslivet. Tack vare det har Riksidrottsförbundet kunnat utveckla säkerhetsarbetet inom idrotten. Nu är slutrapporten om deras insatser ute.

Med hjälp av statsbidraget som slussats vidare av Arbetsgivaralliansens Arbetsmiljökommitté för idrott har Riksidrottsförbundet kunnat genomföra en mängd aktiviteter under 2018 och 2019. Insatserna har bland annat varit inriktade på att skapa tydliga regelverk för en säker, trygg och schysst idrott. Ett stort fokus har också legat på att skapa nya nätverk för att främja kunskaps- och erfarenhetsutbytet på lång sikt. Här är ett kort sammandrag:

Regelverk för säkra och trygga evenemang

 • Fokus på övergripande regelverk med tillhörande riktlinjer och policy är framtagna.
 • Nationell webbaserad publikvärdsutbildning är lanserad. Publikvärdar används redan flitigt vid idrottsevenemang.
 • Kunskaps- och erfarenhetsutbyten. Dels mellan olika idrotter inom förbundet, dels med externa aktörer som är viktiga samarbetsparter: polis, kommuner, Brå med flera.
 • Samverkansprojekt, bland annat mellan olika idrottsförbunds säkerhetsansvariga.
– Tillsammans med polisens aktionsgrupp mot idrottsrelaterad brottslighet och BOJ (Brottsofferjouren) har vi startat en stödfunktion för alla som utsätts för hot och trakasserier inom idrotten. Det gör att vi nu har ett nätverk som på ett trovärdigt och effektivt sätt kan möta upp personer som hör av sig, säger Lena Sahlin, säkerhetsansvarig på Riksidrottsförbundet.

Ordning på arenan, rent spel och trygg miljö

 • Rutiner för ansvarsfull alkoholservering i arenorna utarbetad i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset.
 • Utkast till handbok för avstängning av individer som begår brott och stör ordning
 • Utbildning av säkerhetsdelegater är ute på remiss hos berörda specialidrottsförbund.
 • Framtagande av handledarmaterial och processtöd.
 • Riktlinjer för att förebygga och motverka våld, hot och trakasserier inom idrotten har utarbetats tillsammans med polis och Brottsofferjouren. Implementeras löpande.
 • Deltagande i Matchfixningsrådet och Europarådets internationella samverkan mot matchfixning.
 • Fortsatt samarbete med polisens aktionsgrupp mot idrottsrelaterad brottslighet och nya samarbeten för ökat erfarenhetsutbyte
 • Insatser för att förstärka idrottsförbunden i arbetet mot matchfixning
 • Hantering av ärenden till visselblåsarsystemet.
– Vi försöker titta brett vad gäller potentiella terrorhot. Vi har våra öppna idrottsevenemang, till exempel Vasaloppet och Göteborgsvarvet, som samlar tusentals med människor över stora ytor vilket naturligtvis är oerhört utmanande. Det viktigaste i de här sammanhangen är samverkan mellan olika aktörer och ökad kunskap säkerhetsmedvetenhet hos samtliga funktionärer, berättar Lena Sahlin, säkerhetsansvarig på Riksidrottsförbundet.

Riktlinjer vid terrorhot mot tillställningar

 • Samarbete mellan Riksidrottsförbundet (RF), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och polis för att öka idrottsrörelsens terrorberedskap.
 • Kunskapshöjande utbildningar kring terrorism kopplat till idrottsevenemang har genomförts.
 • 200 lanserar RF en webbaserad utbildning "Idrottsrörelsens terrorberedskap" för att öka förmågan hos relevanta aktörer, exempelvis arrangörer av evenemang, säkerhetsansvariga, arenaägare och kommuner.
 • Referensgruppsmöten för erfarenhetsutbyte.