Ny utredning för att säkerställa att diskrimineringslagen följs

Regeringen vill se skarpare sanktioner mot de arbetsgivare som inte följer lagstiftningen gällande diskriminering och trakasserier.

En särskild utredare har fått i uppdrag att utreda vilka åtgärder som behövs för att säkerställa att arbetsgivare följer reglerna i diskrimineringslagen om aktiva åtgärder. Utredaren ska även lämna förslag på ändringar som kan leda till en ökad efterlevnad samt förslag på de ändringar i lagstiftningen som krävs. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2019.

Vad är aktiva åtgärder?

Alla arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen arbeta med aktiva åtgärder. Med aktiva åtgärder menas ett förebyggande och främjande arbete för att motverka och förebygga diskriminering oavsett diskrimineringsgrund. Dessa grunder är kön, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, etniskt ursprung, religion eller annan trosuppfattning samt könsöverskridande identitet.

Logga in och läs mer om aktiva åtgärder 

Om du har frågor

Om du har frågor kontakta Marie Lav på nedanstående uppgifter.