Arbetsgivaralliansen deltog i högmöte om arbetsmiljö

Den 6 april bjöd arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson in arbetsmarknadens parter till ett möte om Europeiska kommissionens utvärdering av EUs arbetsmiljöregler.

Europeiska kommissionen har genomfört en omfattande utvärdering av EUs arbetsmiljöregler vilket var temat för mötet. Kommissionens meddelande innehöll tre huvudsakliga åtgärdsområden

  1. cancerframkallande ämnen,
  2. åtgärder för att stödja micro-, små och medelstora företag och
  3. uppdatering av gällande arbetsmiljöregler.

Arbetsgivaralliansens synpunkter

Arbetsgivaralliansen lyfte fram att kunskap är en grundläggande förutsättning för en god arbetsmiljö. Där är ett nationellt samlande kunskapscentrum för arbetsmiljöforskningen en del likväl som att det är viktigt att människor har kunskaper om arbetsmiljöfrågor redan när de kommer på arbetsmarknaden.

För att kunna uppnå ett långt och hållbart arbetsliv behöver det ges mer utrymme till idrott och rörelse för de alltmer stillasittande unga generationer som i framtiden ska komma ut på arbetsmarknaden.

Utgångspunkten i arbetsmiljöarbetet är att en god arbetsmiljö bidrar positivt till verksamhetens utveckling samtidigt som arbetstagarna mår bra. ”Det ska vara lätt att göra rätt” är ett uttryck som under flera år lyfts fram. Dit har vi ännu en lång väg att gå.

Exempel från medlem

Från Arbetsgivaralliansens sida lyftes som exempel en liten hockeyförening. Föreningen hade fått ett inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket på tio sidor med elva krav på åtgärder. En hockeyförening har skyldighet att följa Svenska Ishockeyförbundet och HockeyAllsvenskan regler inför och under match med en mängd säkerhetsföreskrifter. Att få en så pass omfattande inspektionsmeddelande är svårt att klara av för en liten arbetsgivare.

Reglerna bör vara mer flexibla så att kraven bättre kan anpassas till en verksamhet. Att ställa liknande krav på en liten och en stor verksamhet är inte rimligt. Vår uppfattning är att arbetsgivare vill göra rätt men att det är svårt att förstå hur det ska göras. Även om våra medlemmar kan få hjälp och stöd av oss som arbetsgivarorganisation behöver arbetsmiljöreglerna blir mer begripliga så att själva det praktiska handhavandet går lättare att genomföra.

För mer information, se Regeringens pressmeddelande under Relaterad information.

Relaterad information