Årlig lönekartläggning

Alla arbetsgivare ska varje år kartlägga och analysera de bestämmelser och praxis om lön och löneförmåner som tillämpas på arbetsplatsen.

Syftet med kartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. 

Tänk på att en lönekartläggning ska ske per juridisk person.

Steg i processen

Att göra en lönekartläggning är en process i flera steg. Så här kan arbetet med en lönekartläggning gå till.

 1. Uppstart
  Bestäm hur arbetet ska organiseras. Vem/vilka ska genomföra kartläggningen? (chefer, fack, HR, lönespecialist, sakkunniga). Behövs det systemstöd? När ska det vara klart? Hur ska resultatet kommuniceras? Tänk på att man ska samverka. Hur uppfyller ni samverkansskyldigheten? Utse både en projektgrupp och samverkansgrupp.

 2. Sammanställ material
  Sammanställ alla faktorer som påverkar lön och lönesättningen. Exempel på faktorer som påverkar är: lönekriterier, lönepolicy, bonus, belöningssystem och förmåner. Analysera materialet utifrån ett jämställdhetsperspektiv, alltså om faktorerna tillämpas lika för kvinnor och män.

 3. Gruppindelning
  De anställda ska delas in i grupper utifrån arbetsuppgifterna. I respektive grupp ska anställda tillhöra gruppen i vilken man har lika eller likvärdiga arbetsuppgifter.

 4. Arbetsvärdering
  Kraven på arbeten ska värderas systematiskt, detta för att kunna bedöma om arbeten är likvärdiga. De krav som ska bedömas är: kunskaper och färdigheter, ansvar och ansträngning samt arbetsförhållanden.

 5. Genomför lönekartläggningen
  Nu ska själva lönekartläggningen genomföras. Identifiera om det finns löneskillnader mellan män och kvinnor som har lika eller likvärdigt arbete.

 6. Analysera resultatet
  Analysera de löneskillnader som har uppmärksammats. Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska åtgärdas. Nödvändiga lönejusteringar ska genomföras så snart som möjligt, senast inom tre år. Behöver en handlingsplan upprättas?

 7. Dokumentera
  Har man 10 eller fler anställda ska lönekartläggningen dokumenteras skriftligt. Dokumentation ska visa hur arbetsgivaren har samverkat med de fackliga organisationerna när det gäller lönekartläggning. Dokumentationen ska innehålla en redovisning av resultatet av lönekartläggningen och den analys som ska göras.

 8. Uppföljning
  Är allt åtgärdat enligt tidigare handlingsplan?

Analys lönelots

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har under år 2017 ett program "Analys lönelots" som kan användas för att genomföra lönekartläggningen samt bedöma om arbeten är lika eller likvärdiga. Material finns att beställa från DO eller ladda ner från deras webbplats.

DO har beslutat att från 2018 inte längre erbjuda datorprogrammet Analys lönelots. Det innebär att verktyget kommer tas bort från do.se. Det kan bli aktuellt att någon annan aktör tar över programmet efter årsskiftet.

Från och med 2018 kommer det inte längre vara möjligt att ladda ned datorprogrammet, vägledningen och guiden från DO:s webbplats. Erbjudandet om support kommer också att upphöra.

DO:s beslut hänger samman med att det är nödvändigt för varje ansvarig aktör att själv säkerställa att metoder och verktyg är lämpliga och relevanta för lönekartläggning i den egna verksamheten. Om DO tillhandahåller en viss metod kan det indirekt riskera att motverka att en nödvändig verksamhetsanpassning sker.

Läs mer om lönekartläggning på våra rådgivningssidor under Lönekartläggning.