Vad bör ni tänka på vid återgång till arbetsplatsen?

Är er arbetsplats en av många där anställda arbetat hemifrån sedan mitten av mars? Planerar ni nu för att öppna upp igen efter semestrarna? Vi frågar förhandlingschef Maria Liljedahl vad du som arbetsgivare bör tänka på.

Vilken lagstiftning måste följas och vad säger den?

Den huvudsakliga lagstiftning som finns att tillgå är Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivaren är skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Eftersom vi fortfarande saknar mycket kunskap om coronaviruset bör du som arbetsgivare alltid utgå från försiktighetsprincipen.

Arbetsmiljöföreskrifterna säger att arbetsgivaren ska arbeta systematiskt för att förebygga smitta och måste göra riskbedömningar. Föreskrifter att särskilt hålla ögonen på är:

Vilka råd och föreskrifter ger Folkhälsomyndigheten?

Folkhälsomyndigheten har gett ut föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Dessa säger i korthet:

 • Arbetsgivare bör tillhandahålla information till medlemmar, personal, kunder och besökare
 • Du ska informera om vikten av att tvätta händerna med tvål samt erbjuda handsprit
 • Smittspridning ska förhindras, t.ex. genom att möblera om kontoret så det är möjligt att hålla avstånd och undvika att flera personer samlas (exempelvis hålla digitala möten istället för fysiska)

Här läser du mer om Folkhälsomyndighetens råd och föreskrifter

Finns det mer som måste göras inför återgången?

Ja. Som arbetsgivare ska du göra en riskbedömning för arbetsplatsen med hänsyn till de speciella risker som uppstår på grund av coronaviruset. Gör gärna riskbedömningen i samverkan med skyddsombud och lokala facket för att den ska bli så bra som möjligt. Vid denna riskbedömning ska Arbetsmiljöverkets och Folkhälsomyndighetens föreskrifter vara vägledande.

I arbetet bör du som arbetsgivare särskilt planera:

 • Vem som ska återvända och när
 • Huruvida det finns medarbetare som tillhör riskgrupp
 • Om det finns nödvändig skyddsutrustning
 • Om det krävs extra städning av lokalerna
 • Om det finns möjlighet till social distansering

All personal ska känna till riskbedömningen

Vilka skyddsåtgärder som behövs kan variera mycket beroende på vilken verksamhet som bedrivs. Men det är viktigt att all personal får kännedom om riskbedömningen, vilka åtgärder som ska vidtas och om arbetet kräver skyddsutrustning. Många arbetsgivare väljer att erbjuda sina anställda antikroppstester. Däremot kan du som arbetsgivare inte tvinga någon att göra ett sådant test.

Vad ska göras om en anställd blir sjuk i covid-19?

Dokumentera huruvida smittan skett i arbetet och vad ni gjort för att undvika att fler utsätts för risken att bli smittade. Dokumentera särskilt:

 • Hur gick det till när arbetstagaren blev smittad, användes skyddsutrustning?
 • Vem eller vilka har exponerats av smittan?
 • Vilket arbete utfördes?
 • Kom ihåg att dessa uppgifter ska sparas i tio år

Anmäl sjukdomen till Arbetsmiljöverket på anmalarbetsskada.se