Avtal klart för bransch Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Bransch- och löneavtal har träffats med och Akademikerförbunden, Vision och Kommunal. Avtalet gäller perioden 2016-10-01 – 2017-09-30.

Bransch- och löneavtal har träffats mellan Branschkommitté Trossamfund och Ekumeniska Organisationer och Akademikerförbunden, Vision och Kommunal. Avtalet gäller perioden 2016-10-01 – 2017-09-30.

Förhandlingsprotokollet och förändringar i bransch- och löneavtalet visas för inloggade medlemmar här på webbplatsen. En tryckt version av avtalet kommer att skickas ut när det formgivits. 

Löneavtal 2016 – 2017

Några mindre justeringar har gjorts i texten i löneavtalet. Huvudregeln är att arbetsgivaren sätter lön efter samtal med arbetstagaren.

Löneöversyn ska genomföras per den 1 oktober 2016.

Det sammanlagda löneutrymmet fördelas individuellt i lönesamtal.

Avtalet innehåller inga individgarantier.

Hos arbetsgivare där lokal arbetstagarorganisation har färre än tre medlemmar kan arbetsgivaren underskrida avtalat löneökningsutrymme om särskilda skäl föreligger. Skälen ska vara individrelaterade och inte grunda sig på ekonomin. Innan arbetsgivaren fattar sådant beslut ska förhandling ske med berörd arbetstagarorganisation. 

Akademikerförbunden och Vision

För lönerevision ska ett löneökningsutrymme beräknas per arbetstagarorganisation om 2,2 procent.

Vilka fackförbund som ingår i Akademikerförbunden framgår av anmärkning i branschavtalet, näst sista sidan avtalet.

Kommunal 

Löneökningsutrymmet är 493 kronor per heltidsanställd medlem i Kommunal. För deltidsanställda proportioneras utrymmet.

Lägstlön

Löneavtalet innehåller en höjning av lägstlönen till 19 929 för arbetstagare som fyllt 20 år och är anställd för tre månader eller längre. 

Oorganiserade arbetstagare

Arbetstagare som är oorganiserad eller tillhör ett annat fackförbund än de ovan nämnda har också rätt till lönesamtal. Något löneökningsutrymme enligt ovan behöver dock inte beräknas, men avtalets löneprinciper bör tillämpas på samma sätt som för övriga.

Allmänna villkor i branschavtalet

Vissa tillägg och förändringar har gjorts i de allmänna villkoren i bland annat i § 2 Anställning, § 5 Arbetstid, § 6 Semester, § 7 Sjuklön, § 8 Föräldralön, § 9 Ledighet med lön, § 10 Uppsägning och § 13 Obekväm arbetstid . Dessa och övriga förändringar framgår av bilaga 2 till förhandlingsprotokollet som publiceras inom kort.

Reglerna om utlandstjänstgöring har ändrats så att anställd som sänds utomlands från Sverige kan medge att sådan anställning kan pågå längre tid än sex år.