Bidrag för arbetsplatsnära stöd

Bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete. Stödet utökas från och med den 1 juli 2018.

Bidraget omfattar delar av arbetsgivarens kostnader för tjänster som en anordnare av företagshälsovård eller annan anordnare med likvärdig kompetens har utfört i form av ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Syftet är att förebygga sjukfall respektive att vid sjukfall öka arbetstagares möjligheter att återgå i arbetet genom att stödja arbetsgivare att vidta tidiga och anpassade åtgärder.

Bidragets storlek

Bidraget lämnas för halva det belopp som har betalats av arbetsgivare till anordnaren för en insats i form av ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Bidraget lämnas med högst 10 000 kronor per arbetstagare och kalenderår. bidrag lämnas med högst totalt 200 000 kronor per arbetsgivare och kalenderår.

Vilka anordnare kan arbetsgivare anlita?

Det är Försäkringskassan som beslutar om godkännande av anordnare. Arbetsgivare kan hitta förteckning hos Försäkringskassan över godkända leverantörer för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.

Ansökan om bidrag och beslut om bidrag

En ansökan om bidrag och redovisning för detta bidrag ska göras skriftligen hos Försäkringskassan, enligt den ordning Försäkringskassan föreskriver. I ansökan ska arbetsgivaren ange vilken anordnare som har utfört tjänsten, för vilken arbetstagare en tjänst i form av ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd har utförts samt styrka det belopp som arbetsgivaren har betalat för tjänsten.

Ansökan ska ha kommit till Försäkringskassan senast den 1 februari avseende tjänster som utförts under föregående år.

Det är Försäkringskassan som beslutar om utbetalning av bidrag till arbetsgivare.

Återbetalning och återkrav

Om oriktiga uppgifter lämnats felaktigt och att detta på något sätt bidragit till att för högt belopp utbetalats kan arbetsgivaren som mottagare bli återbetalningsskyldig.

Vad är ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd?

Med arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd menas insatser för en arbetstagare som har eller riskerar att få en nedsatt arbetsförmåga på grund av arbetsrelaterade eller icke arbetsrelaterade sjukdomar och skador. Sådana insatser består av att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp åtgärder för arbetstagarens återgång i arbete. Stödet omfattar inte medicinsk eller andra behandlingsinsatser.

Logga in och läs mer om arbetsplatsnära stöd.