Bortre tidsgräns i sjukförsäkringen avskaffas

Riksdagen har beslutat att avskaffa den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen från och med den 1 februari 2016.

Förändringarna påverkar inte arbetsgivares roll i sjukskrivningsprocessen.

Ändringarna i socialförsäkringsbalken träder i kraft den 1 februari 2016 och innebär att det inte längre kommer finnas någon begränsning i tid för Försäkringskassan att betala ut sjukpenning.

Detsamma kommer att gälla för sjukpenning i särskilda fall, rehabiliteringspenning och rehabiliteringspenning i särskilda fall. Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla för sjukpenning och andra berörda förmåner som avser tid före ikraftträdandet.

I samband med detta kommer det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion , ALI, fasas ut och upphöra.