Datainspektionen byter namn

Datainspektionen byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten. Myndigheten får även ökade resurser under 2018.

De flesta organisationer behandlar personuppgifter i någon form. Den pågående digitaliseringen av samhället ställer dock nya krav på arbetsgivare att värna individers rättigheter och integritet.

Regeringen vill nu stärka skyddet för enskildas personliga integritet och samtidigt möjliggöra nya tjänster som ökar människors livskvalitét. Flera förslag kommer därför genomföras under 2018.

  • Datainspektionens byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten och blir en central tillsynsmyndighet.
  • Myndigheten tillförs 30 miljoner kronor extra från och med 2018 för att stärka myndighetens arbete, bland annat med de nya uppgifter som EU:s dataskyddsförordning medför. De ökade resurserna kommer också att bidra till att myndigheten ännu bättre kan stödja och ge råd till myndigheter, organisationer och allmänheten när det gäller personuppgiftsbehandling och EU-regelverket.
  • Myndigheten får också i uppdrag att löpande följa utvecklingen inom integritetsskydd.
  • EU:s dataskyddsreform, som börjar gälla i maj 2018, är den största integritetsstärkande reformen på länge. Myndigheten får både fler uppgifter och fler befogenheter, t.ex. ta emot och hantera rapporter om personuppgiftsincidenter och möjligheten att utfärda sanktionsavgifter.

Läs mer om regeringens förslag och GDPR, se länk under Relaterad information