Ekonomiskt stöd i väntan på sjukpenning

Från den 1 januari 2018 har Försäkringskassan en utökad möjlighet att lämna sjukpenning eller sjukpenning i särskilda fall under tiden ett ärende slutligen har avgjorts.

Ändringen innebär att ett ärende om sjukpenning eller sjukpenning i särskilda fall inte ska få avgöras till den försäkrades nackdel utan att han eller hon har underrättats om innehållet i beslutet och fått tillfälle att yttra sig över det. Om den försäkrade har ansökt om sjukpenning ska den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) vara oförändrad under tiden som den försäkrade väntar på slutligt beslut, om det inte finns skäl som talar emot ett sådant skydd. Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2018.

Kammarrättsdomar 2016

Under 2017 ändrade Försäkringskassan sin handläggning avseende utbetalning av sjukpenning. Ändringen var en följd av två kammarrättsdomar och förändringen trädde i kraft den 1 november 2016. Förändringen innebar att Försäkringskassan inte kunde betala ut sjukpenning innan den sjukskrivnes ärende utretts klart och personen fått möjlighet att lämna synpunkt på förslaget. Det innebar i sin tur att personer kunde bli av med sjukpenning retroaktivt.

Ändrad handläggning 2017

Våren 2017 lämnade regeringen ett förslag om ändring av handläggningssättet. Förslaget innebär att den som har fått sjukpenning tidigare ska få ersättning under den tid Försäkringskassan utreder om sjukpenning ska betalas ut på nytt. Den försäkrade ska heller inte kunna få avslagsbesked retroaktivt. Dessa två förändringar föreslogs i ett lagförslag som togs av riksdagen under hösten förra året. Försäkringskassan får en utökad möjlighet att lämna sjukpenning eller sjukpenning i särskilda fall för tiden till dess ett ärende slutligen har avgjorts.