Extratjänst - arbetsmarknadspolitisk åtgärd

Extratjänster kan beviljas till fler områden som arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Extratjänster är en subventionerad anställning för nyanlända och långtidsarbetslösa. Kom ihåg att verksamheten ingår ett avtal med arbetsförmedlingen om extratjänst och att verksamheten i sin tur ingår ett anställningsavtal med individen / den anställde enligt lag och kollektivavtal.

Extratjänsterna utvidgas

Ändringarna i förordningen om särskilt anställningsstöd innebär bland annat att särskilt anställningsstöd i form av extratjänst utvidgas så att det även kan beviljas till arbetsgivare som bedriver viss kulturell verksamhet samt till barn- och ungdomsverksamhet i inskränkt skattskyldiga idrottsföreningar. 

Ändringarna gäller även social hjälpverksamhet eller omsorg om barn och ungdom i inskränkt skattskyldiga ideella föreningar och registrerade trossamfund. 

De nya reglerna trädde ikraft den 1 juli 2017 (SFS 2017:462). 

Vad innebär extratjänst?

En extratjänst innebär att du som arbetsgivare får en extra resurs som erbjuds en vanlig anställning. Du får ekonomisk ersättning för extratjänsten samtidigt som du hjälper den arbetssökande in i arbetslivet. Ersättning ges för tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning på heltid eller deltid.

Extratjänster kan beviljas inom följande områden:

  1. Sjukvården, skolan, barnomsorgen, äldrevården och funktionshinderomsorgen som är offentligt finansierade.
  2. Kommunala och statliga myndigheter under förutsättning att anställningen inte är inom verksamhet som erbjuder varor eller tjänster på en marknad.
  3. Kulturell verksamhet och verksamhet för att bevara kulturarvet, ideella idrottsföreningar riktade till barn och ungdomar, registrerade trossamfund samt ideella föreningar med verksamhet som främjar social hjälpverksamhet eller omsorg av barn och ungdom. (Sedan första juli 2017)

Läs mer om extratjänster och vilka krav som ställs på dig som arbetsgivare i Arbetsförmedlingens faktablad, se länk under relaterad information.  

Status för extratjänsterna

Idag har 5 869 personer en extratjänst inom kommuner, landsting eller ideella föreningar i landet.

Arbetsförmedlingen mäter resultat genom att följa upp individers sysselsättning 90 dagar efter ett avslutat program eller anställning. I maj hade totalt 504 personer avslutat en extratjänst. Efter 90 dagar hade 190 av dessa 504 personer en anställning med eller utan stöd.

Av de 190 hade 41 anställningar utan stöd, 111 hade anställningar med stöd, och 38 personer hade gått över till ett nystartsjobb.