Förändringar som rör de vilka har Prometheus som tjänstepensionsförvaltare

I och med att den nya Tjänstepensionslagen träder i kraft fullt ut 2020 kommer Prometheus som tjänstepensionsförvaltare att överlåta alla försäkringar till annan förvaltare.

Efter beslut i Prometheus Fullmäktige kommer Prometheus att under 2020 överlåta alla försäkringar till en annan tjänstepensionsförvaltare, för att därefter lägga ner verksamheten. Vilken ny förvaltare det blir är i dagsläget inte klart.

Rapportering fram till årsskiftet

För dig som arbetsgivare innebär det att ni under 2019 ska fortsätta att betala in era pensionspremier till Prometheus i enlighet med gällande kollektivavtal – alltså precis som vanligt. 

Årsavstämningen ska dock göras lite tidigare – senast den 17 december! Ni gör den som vanligt och betalar in premierna så att Prometheus har beloppet tillhanda senast den 18 december. Observera att webverktyget stänger den 17 december och kan inte ta emot premier efter detta datum.

Prometheus gör sin årsuppräkning vid årsskiftet och lägger på årets ränta. Under februari 2020 skickas sedan ett värdebesked ut till berörda verksamheter, då ni också får information kring den kommande överlåtelsen.

När Prometheus försvinner som valbar förvaltare

Från och med 1 januari 2020 försvinner alltså möjligheten att välja Prometheus som förvaltare av tjänstepensionen. Från och med löneåret 2020 ska ni rapportera in alla medarbetarna på Foras ”vanliga” avtal eftersom Prometheusavtalet hos Fora upphör - alla medarbetare flyttas alltså över till Fora-avtalet från 2020.

Ännu återstår en del frågor att lösa rörande detta och Arbetsgivaralliansen har en dialog med såväl Fora som de fackliga organisationerna. Vi kommer att uppdatera denna information löpande.

Det här behöver du som arbetsgivare göra

Information från Fora

I samband med att Prometheus pensionskassa upphör kommer en del förändringar att ske i rapporteringen till Fora. Det så kallade undantagsavtal som de anställda som har valt Prometheus har rapporterats in på kommer att upphöra 2019-12-31. De anställda ska från och med 2020-01-01 rapporteras in på det försäkringsavtal med Avtalspension SAF-LO som övriga anställda omfattas av.

Som arbetsgivare behöver du tänka på följande saker:

  • I januari 2020 rapporterar ni in lön för 2019 på samma sätt som tidigare, det vill säga på båda försäkringsavtalen
  • I januari 2020 behöver ni även lägga till de anställda som tidigare valt Prometheus som nyanställda på det försäkringsavtal som innehåller Avtalspension SAF-LO. Det görs under fliken Rapportering/Anställda arbetare. När detta är gjort kommer information om valbara pensionsförvaltare och efterlevandeskydd att skickas ut till de anställda som flyttats över till Avtalspension SAF-LO
  • För att kommande fakturor från Fora ska bli så korrekta som möjligt behöver det preliminära löneunderlaget ses över och kompletteras med beräknad lönesumma för de anställda som tidigare valt Prometheus. Detta görs under fliken Rapportering, klicka därefter på Preliminära löneuppgifter.
  • Enligt det kollektivavtal som ert företag har ska 5 % av den anställdes bruttolön avsättas till tjänstepensionen. Eftersom den ordinarie premien för Avtalspension SAF-LO är 4,5 % ska ytterligare 0,5 % rapporteras in. Ni räknar själva ut premien för detta och rapporterar sedan in detta som en extra premie under fliken Rapportering/Extra pensionsavsättning.
  • I januari 2021 rapporteras samtliga anställda in på samma försäkringsavtal, det vill säga det försäkringsavtal där Avtalspension SAF-LO ingår.

Vid frågor om rapporteringen kontakta Foras kundservice på telefon 08- 787 40 10.

Information till medarbetarna/försäkringstagarna

Nedan finner ni ett informationsblad som kan delas ut till de medarbetare hos er som har pensionspremier. Frågor från medarbetare besvaras av Prometheus. För ytterligare information se www.prometheuspension.se.

Relaterad information

Information till medarbetare