Förbundsdirektören summerar året och blickar framåt

Civilsamhällets arbetsgivarorganisation – att verka i en tid av förändring

Vi verkar i en tid av förändringar. Det gäller såväl i den stora världen som här hemma och inom de flesta samhällsområden. Som vanligt är, blandas osäkerhet med nya möjligheter. Vad som länge tagits för givet, såsom demokratin och dess grundläggande värderingar, utmanas. Inträdet på arbetsmarknaden tar för en växande grupp lång tid.

De stora internationella organisationerna har svårt att samla sig för att få mandat och resurser för tidiga insatser oavsett det gäller klimatförändringar eller humanitära nödlägen. 

Även framstegen inom naturvetenskap och teknik utmanar oss och påverkar den arbetsmarknad på vilken vi verkar. För många av Arbetsgivaralliansens medlemmar är allt detta redan en del av vardagen. Det ger oss möjligheter att lära av varandra, dela erfarenheter och söka styrka genom samverkan – både inom och mellan de olika branscherna. 

Årets många avslutade förhandlingar ger oss i uppgift att under 2018 följa upp och medverka till deras tillämpning. Under 2018 genomförs också allmänna val och det bör vara av vikt för medlemmarna att Arbetsgivaralliansen håller kontakt med ansvariga beslutsfattare i frågor om arbetsmarknadens och arbetsgivarrollens framtid. 

Intresset för civilsamhället och dess organisationer har ökat under senare år. Sett till antalet publikationer, forskningsrapporter, omnämnanden i utredningsdirektiv liksom inbjudningar till att medverka i utredningar och andra politiska processer, växer intresset för civilsamhällets organisationer. Uttryckt i antalet anställda, ekonomisk omsättning eller som intresset för att verka som frivilliga, likaså. Under 2018 kommer nya siffror publiceras som visar på detta.

Vi har starka skäl för att medverka till att kunskapen om den sektor vi tillsammans utgör ökar och att den når fram till alla dem som påverkar de grundläggande villkoren för medlemmarnas verksamheter. För den saken kan vi behöva vidareutveckla samverkan med andra parter och finna sätt som passar oss att delge centrala beslutsfattare våra erfarenheter och förslag. 

Forskning och tillgång till statistisk data är och förblir väsentligcentral angelägenhet för en arbetsgivarorganisation vars medlemmar lämnar betydande bidrag till samhället i stort liksom tillandra intressenter. 

Vi behöver vinna ökad kunskap om och förståelse för vår modell – att driva verksamheter utifrån en given idé och ett engagemang, utan eller med begränsat vinstsyfte och med stor förmåga att tillhandahålla tjänster av god kvalitet, allt inom ramen för demokratiska värden.

Vi organiserar våra verksamheter på ett sätt som hör framtiden till och kombinerar social och ekonomisk nytta. 

Oavsett den enskilde medlemmens storlek och verksamhetsområde kommer man möta ökade förväntningar som arbetsgivare. När sektorn växer  kommer den också att granskas mer. För vissa verksamheter kommer de formella kraven på utbildning skärpas. Inom andra områden kan vi förvänta oss ökad tillståndsprövning och ökad tillsyn liksom fortsatt konkurrens från kommersiella verksamheter. 

Förändringar möter vi kanske bäst genom samverkan i gemensamma arbetsgivarfrågor och genom att i ännu högre grad ge professionellt arbetsgivarstöd baserat på kunskap om det civila samhället och dess organisationer. 

Nu ser vi fram emot ett 2018 med er medlemmar i fokus, men innan dess vill jag passa på att önska er alla en fin jul och ett gott nytt år!

Hans-Göran Elo
Förbundsdirektör
Arbetsgivaralliansen