Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

Arbetsgivare ska upprätta en plan för återgång i arbete. Skyldigheten träder i kraft 1 juli 2018.

Arbetsgivarens skyldigheter

Plan för återgång i arbete

Senast den dag en anställds arbetsförmåga varit nedsatt på grund av sjukdom på hel- eller deltid under 30 dagar ska arbetsgivaren upprätta en plan för återgång i arbete. Regeln gäller om det kan antas att den anställdes arbetsförmåga kommer att var nedsatt på grund av sjukdom under minst 60 dagar.

I de fall där det först antogs att arbetsförmågan inte kommer att vara nedsatt på grund av sjukdom under minst 60 dagar och det efter dag 30 framkommer att nedsättningen av arbetsförmågan på grund av sjukdom kan antas komma att fortgå under minst 60 dagar ska en plan upprättas av arbetsgivaren.

Plan behöver inte upprättas om det med hänsyn till den anställdes hälsotillstånd klart framgår att den anställde inte kan återgå i arbete. Förbättras hälsotillståndet ska arbetsgivaren omgående upprätta en plan för återgång i arbete.

Planen ska så långt det går upprättas i samråd med den anställde.

Arbetsgivaren har också skyldighet att fortlöpande se till att planen följs. Vid behov ska planen ändras.

Upplysningar till Försäkringskassan

Arbetsgivaren ska efter samråd med den anställde lämna de upplysningar till Försäkringskassan som behövs i syfte för att den anställdes behov av rehabilitering snarast ska kunna kartläggas och även i övrig kunna medverka till det.

Arbetsgivaren ska också svara för att de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering.

Skyldigheter enligt arbetsmiljölagen

Till detta finns arbetsgivarens skyldigheter enligt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsanpassning och rehabilitering.

Pågående sjukfall

Anställd som den 30 juli 2018 har en nedsatt arbetsförmåga omfattas också av kravet på att en plan för återgång i arbete upprättas av arbetsgivaren när regeln träder i kraft den 1 juli 2018.

Den anställdes skyldigheter

Den anställde ska lämna de upplysningar som behövs för att kartlägga dennes behov av rehabilitering och efter bästa förmåga aktivt medverka i rehabiliteringen.

Försäkringskassans skyldigheter

Försäkringskassan samordnar och utövar tillsyn över de insatser som behövs för rehabiliteringsverksamheten.

Försäkringskassan ska i samråd med den försäkrade se till att dennes behov av rehabilitering snarast kartläggs, och att åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering av den försäkrade.

Försäkringskassan ska, om den försäkrade medger det, i arbetet med rehabiliteringen samverka med den försäkrades arbetsgivare och arbetstagarorganisation, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter som berörs av den försäkrades rehabilitering.

Försäkringskassan ska verka för att dessa organisationer och myndigheter vidtar de åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering av den försäkrade.

Försäkringskassan ska också se till att rehabiliteringsåtgärder påbörjas så snart det är möjligt av medicinska och andra skäl.

Rehabiliteringsplan

Om den försäkrade behöver en rehabiliteringsåtgärd för vilken rehabiliteringsersättning kan lämnas ska Försäkringskassan upprätta en rehabiliteringsplan. Detta ska så långt det är möjligt göras i samråd med den försäkrade.