Fortsättning på projekt för säkra och trygga idrottsevenemang

Arbetsmiljökommittén för idrotten (AID) har beviljats ytterligare statsbidrag och genom det fått möjlighet att fortsätta sitt projekt tillsammans med Riksidrottsförbundet (RF). Projektet ska verka för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet inom idrotten.

Arbetsmiljöverket fick i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag för att främja kunskapsutbyte med myndigheter. Bidraget syftar till arbetsmarknadens deltagande i metodutveckling för myndighetsgemensamma kontroller, vilka ska motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet. Statsbidrag har beviljats AID för både 2018 och 2019.

Projektarbetet kan nu intensifieras och säkerhetsarbetet kan utvecklas inom idrotten i enlighet med beviljat statsbidrag (2018:1404). Arbetet har gett upphov till en säkerhetsplattform med riktlinjer och stödformer, som har utarbetats i samverkan med RF, berörda specialidrottsförbund, polismyndigheten, myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), arenaägare, STAD, med flera. Ett gemensamt arbete bidrar inte bara till att tydliggöra roller och ansvar, utan även till att finna och integrera metoderna inom respektive verksamhets ordinarie arbete. När statsbidrag har erhållits för 2019 innebär det att steg kan tas för att nå goda och hållbara resultat, både på kort och på lång sikt.

Riksidrottsförbundet.se: Förstärkt säkerhetsarbete inom idrotten

Fakta: Sedan 2018 bedriver Arbetsmiljökommittén för idrotten (AID) och Riksidrottsförbundet ett samarbete för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet inom idrotten. Till stöd för arbetet har Arbetsmiljöverket beviljat statsbidrag för 2018-2019. Arbetsmarknadsparterna Arbetsgivaralliansen, Unionen, Akademikerförbunden genom Jusek och Fastighetsanställdas Förbund ingår i AID.