Granskning av ungas hälsa på jobbet

Arbetsmiljöverket ska göra en särskild granskning av branscher där unga arbetar.

Under två veckor ska Arbetsmiljöverket granska 2 000 arbetsgivare och hur de arbetar förebyggande med arbetsmiljö. Granskningen omfattar alla åldrar men riktar sig särskilt mot branscher där många unga arbetar, såsom hotell- och restaurangbranschen, callcenters och kommunikationsbranschen. Inom dessa branscher har antalet anmälningar ökat och det finns många sjukskrivningar.

Ohälsosam arbetsbelastning som leder till stress och utbrändhet är ett av de vanligaste arbetsmiljöproblemen bland unga. Även fallolyckor som kan leda till livslånga skador är vanligt förekommande.

Granskningen är del av en informationskampanj som genomförs i alla EU-länder för att göra arbetsgivare mer medvetna om risker med arbetsskador.

För mer information, se länkar under Relaterad information.