Halvtidsavstämning av arbetsmiljöstrategin

Den 23 maj 2018 deltog Arbetsgivaralliansen vid regeringens Dialogforum med arbetsmarknadens parter. Det var sista delen av halvtidsavstämningen av regeringens arbetsmiljöstrategi 2016-2020. Mötet leddes av Irene Wennemo, statssekreterare vid arbetsmarknadsdepartementet.

Under dialogforumet presenterades goda exempel från partsvärlden med koppling till strategin. Den återstående strategiperioden diskuterades och regeringen informerade om vad som kommer härnäst.

Den 1 juni i år startar den nya myndigheten för arbetsmiljökunskap, MynAK. Irene Wennemo uppmanar parterna att ta kontakt med den nya myndigheten och informera om den betydelse som parterna på arbetsmarknaden har i arbetslivet.

Med anledning av #metoo har regeringen gett uppdrag till Arbetsmiljöverket att tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen ta fram en digital plattform med information.

Regeringen har tagit emot ett tillkännagivande från riksdagens arbetsmarknadsutskott och behöver nu fundera över hur det ska hanteras och vilka styrsignaler som kan användas.

Delmöten om delarna i strategin

Dialogforumet föregicks av tre möten på tjänstemannanivå där delarna i arbetsmiljöstrategin har diskuterats. Strategin innehåller tre prioriterade delar; nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor, ett hållbart arbetsliv och psykosocial arbetsmiljö.