Pensionsåldern höjs nästa år

Den 1 januari 2020 höjs pensionsåldern/avgångsåldern i lagen om anställningsskydd (”LAS”) från 67 till 68 år. Samtidigt införs ett anpassat uppsägningsförfarande, som inte kräver saklig grund, för de som är 68 år eller äldre.

– Viktigt att tänka på är att nuvarande regler gäller tills dess att branschavtalen löper ut under nästa år. Det betyder att för anställda som fyller 67 år efter den 1 januari är det samma regler för uppsägning som gäller, fram tills den dagen ert kollektivavtal löper ut. Vi kommer återkomma med mer information senare i höst, säger Jan-Eric Rönngren, biträdande förhandlingschef på Arbetsgivaralliansen.

Höjning i två steg

Riksdagen har beslutat att höja pensionsåldern i LAS i två steg: från 67 till 68 år den 1 januari 2020 och från 68 till 69 år den 1 januari 2023. Det finns vissa övergångsregler. Beslutet bygger på riksdagens pensionsgrupps överenskommelse om att utveckla pensionssystemet. Syftet är att säkra långsiktigt höjda och trygga pensioner. Den lägsta åldern för att ta ut allmän pension enligt socialförsäkringsbalken höjs samtidigt till 62 år och ska i flera steg höjas till 64 år.

Möjligheten att avsluta anställningen genom ett skriftligt besked när åldersgränsen uppnåtts tas bort. I stället införs en ny reglering med ett förenklat uppsägningsförfarande för arbetstagare som uppnått pensionsåldern. Vissa konsekvensändringar och redigeringar av de berörda LAS-bestämmelserna görs.

Ett förenklat uppsägningsförfarande införs vid uppnådd LAS-ålder

När arbetstagaren har uppnått LAS-åldern – vid utgången av den månad som arbetstagaren har fyllt 68 år – kan arbetsgivaren genom ett förenklat uppsägningsförfarande säga upp arbetstagaren. Det krävs inte saklig grund vid uppsägning av en arbetstagare som uppnått LAS-åldern. Uppsägning behöver inte ske just vid utgången av den månad arbetstagaren fyller 68, det går bra att säga upp när som helst efter denna månad (till skillnad från dagens regler).

Arbetsgivaren ska vid uppsägningen underrätta och varsla enligt 30 § LAS (de regler som gäller vid en uppsägning på grund av personliga skäl); undantag görs för fall då förhandling enligt 11–14 §§ MBL har hållits i frågan.

Arbetsgivaren behöver i uppsägningsbeskedet inte ange någon besvärshänvisning (avseende yrkanden om ogiltighet och skadestånd) eller ange om arbetstagaren har företrädesrätt eller inte. Arbetsgivaren är inte skyldig att vid anfordran ange grunden för uppsägningen. Det är inte möjligt för arbetstagaren att ogiltigförklara uppsägningen.

Regler för de som står kvar i tjänst efter uppnådd LAS-ålder

För arbetstagare som har uppnått LAS-åldern men som står kvar i anställning gäller följande regler:

  • Uppsägningstiden är en månad. 
  • Företrädesrätt till återanställning, till högre sysselsättningsgrad eller vid turordning föreligger inte.
  • Vid anställning på vikariat eller allmänvisstidsanställning kan arbetstagaren inte ”in-LAS:as” (blir inte per automatik tillsvidare-anställda efter mer än två år som vikarie/allmänt visstidsanställd). Detta gäller förutsatt att anställningsavtalet har ingåtts 1 januari 2020 eller senare. För avtal som har ingåtts före 1 januari 2020 tillämpas LAS i dess nuvarande lydelse, vilket innebär att anställningen inte kan konverteras efter fyllda 67 år.
  • Ett av arbetsgivaren verkställt avskedande kan inte ogiltigförklaras av arbetstagaren. Arbetsgivaren behöver inte i avskedandebesked informera arbetstagaren om ogiltigförklaring.

67-årsanställningsformen försvinner ur LAS-katalogen

Eftersom arbetsgivaren när som helst kan säga upp en arbetstagare som uppnått LAS-åldern behövs inte någon särskild visstidsanställningsform för de som uppnått nämnda ålder (läs dagens 67-årsanställningsform). Denna försvinner därför ur LAS-katalogen. Kollektivavtal som har en självständig katalog med anställningsformer kommer att fortsätta gälla men kommer sannolikt att förändras i kommande avtalsrörelse. 

Övergångsreglerna

Om en arbetsgivare har inlett ett förfarande för att skilja en arbetstagare från anställningen före 1 januari 2020 respektive 1 januari 2023 ska de äldre reglerna (de som gällde vid förfarandets inledande) tillämpas. Detta innebär att för arbetstagare som fyller 67 år under januari 2020 kan arbetsgivaren avveckla anställningen förutsatt att besked enligt dagens regler (33 § LAS) lämnas till arbetstagaren innan utgången av december 2019.

Kollektivavtal som i dag föreskriver att arbetstagare har en avgångsskyldighet vid en viss ålder kommer att fortsätta gälla till dess avtalet löper ut. Detta gäller dock endast om kollektivavtalet inte har en löptid som överstiger fyra år; för avtal som har längre löptid än så (inklusive tillsvidareavtal) och som inskränker rätten att stå kvar i anställning enligt LAS ska de nya reglerna tillämpas direkt vid införandet.

I de sällsynta fall ett individuellt anställningsavtal innehåller föreskrift om avgångsskyldighet vid viss ålder som inskränker rätten att stå kvar i anställning enligt LAS, blir sådana ogiltiga såvida de inte träffades före den 1 september 2001 (då LAS-åldern höjdes från 65 till 67 år).

Dagens regler

I dag har en arbetstagare rätt att kvarstå i anställningen till dess hen fyller 67 år ("LAS-åldern"). I samband med 67-årsdagen kan en arbetsgivare välja att skilja arbetstagaren från en tillsvidareanställning genom att en månad innan utgången av den månad arbetstagaren fyller 67 år ("LAS-fönstret") överlämna ett skriftligt besked. Detta är ett särskilt underrättelseförfarande – inte en uppsägning – som inte kräver att saklig grund enligt 7 § LAS föreligger; sker avvecklingen efter 67-årsmånaden gäller saklig grund-kravet igen.

Om arbetstagaren står kvar i anställning efter fyllda 67 begränsas anställningsskyddet: arbetstagaren har inte rätt till längre uppsägningstid än en månad, kan inte "in-LAS:as" samt förlorar sin företrädesrätt vid turordning, till återanställning och till högre sysselsättningsgrad.

Uppdatering av rådgivarsidorna

Vi kommer uppdatera rådgivarsidorna och berörda blanketter med mer information.