Inspektionsinsats av arbetsmiljön inom äldreomsorgen

Arbetsmiljöverket drar igång en nationell inspektionsinsats riktad mot äldreomsorgen. Tillsynen är en del i Sveriges arbetsmiljöstrategi som löper under åren 2016–2020.

Arbetsskadeanmälningarna inom äldreomsorgen ökar. Stress, hot, våld och belastning är vanliga orsaker till arbetssjukdomar och skador.

Nu har Arbetsmiljöverket fått i uppdrag av regeringen att genomföra en särskild tillsynssatsning av arbetsmiljön inom äldreomsorgen med särskilt fokus på psykosocial arbetsmiljö, stress samt arbetstagarnas möjligheter till inflytande och delaktighet inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet är att minska den höga sjukfrånvaron, antalet arbetssjukdomar, belastningsskador och olyckor. Tillsynssatsningen ska särskilt beakta ett genusperspektiv.

Läs mer om uppdraget på Arbetsmiljöverkets webbplats, se länk under Relaterad information.