Kandidatnomineringar styrelse, revisorer och revisorssuppleanter 2018

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering till Arbetsgivaralliansens styrelse, revisorer och revisorssuppleanter inför stämman den 26 april 2018.

Inför Arbetsgivaralliansens ordinarie stämma den 26 april 2018, har valberedningen enligt stadgar, tillfrågat samtliga berörda (ordförande, styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter) vars mandatperiod utgår 2018 om de står till förfogande för omval den kommande mandatperioden.

Av styrelsens elva ledamöter har tio meddelat att de står till förfogande för omval vid stämman 2018.

Avsägelse föreligger från ledamoten Gunilla Melsted.

De av stämman valda revisorerna/suppleanter har samtliga meddelat att de står till förfogande för omval.

Förteckning över ledamöter m.fl. som valdes vid stämman 2016 framgår enligt nedan.

Förbundsstyrelsen:

Ordförande
Torsten Friberg                     Kandiderar          

Ledamöter
Chatri Wihma, vice ordf.       Kandiderar          
Stefan Bergh                        Kandiderar         
Sonia Blomberg                    Kandiderar         
Irene Bratli Lundmark           Kandiderar         
Madeleine Hansson             Kandiderar
Sune Hellströmer                 Kandiderar
Anders Larsson                    Kandiderar
Gunilla Melsted                    Har avböjt omval
Andreas Schlumpf               Adjungerande
Karin Sjöholm                      Adjungerande
Lotta Säfström                     Kandiderar
Daniel Unnerbäck                Kandiderar

Revisor
Johan Rönnkvist, PwC         Kandiderar

Förtroendevalda revisorer
Bengt-Göran Jansson           Kandiderar
Bertil Rooth                           Kandiderar

Revisorsuppleanter
Veronica Carlsson, PwC       Kandiderar
Bo Karlsson                          Kandiderar

Arbetsgivaralliansens medlemmar ges här möjlighet att föreslå kandidater!

Förslag på kandidater skall vara valberedningens ordförande tillhanda
senast den 15 februari 2018 under adress:

Valberedningens ordförande
Solveig Sundequist
Poppelvägen 2 B
541 48 SKÖVDE

Epost solveig.sundequist@telia.com
Mobil: 070-642 66 81

Slutligen bör det observeras att även valberedningens ledamöter utses av
stämman. Även här har medlemmarna möjlighet att nominera kandidater.

Frågor och synpunkter i anslutning till vad som ovan framförts tar vi gärna emot i valberedningen, som vald av stämman 2016 består av:
Roger Johansson e-post: roger.johansson@fridhemsfhsk.se
Karin Wiborn e-post: karin.wiborn@skr.org
Solveig Sundequist e-post: solveig.sundequist@telia.com

Inbjudan till stämma skickas ut senare, boka redan idag den 26 april 2018!

Med vänlig hälsning
ARBETSGIVARALLIANSEN
Valberedningen

Solveig Sundequist
ordförande