Vad händer om ni inte kan betala era skulder?

En förening som kommit på obestånd (inte kan betala sina skulder) kan försättas i konkurs. Konkursansökan kan göras av någon ni är skyldig pengar, så kallade fordringsägare eller av er själva. Ansökan om konkurs lämnas till tingsrätten.

Det finns ingen skyldighet att själva ta upp frågan om konkurs men om styrelsen trots ekonomiska svårigheter fortsätter verksamheten, kan följden bli att årsmötet inte beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Därmed finns en risk att fordringsägare ställer personliga skadeståndskrav mot styrelseledamöterna.

Om en konkurs avslutas utan överskott anses föreningen upplöst. Om det finns ett överskott, kan årsmötet besluta att verksamheten ska fortsätta eller upplösas enligt stadgarna.

Om ni har skulder som ni inte kan betala men på sikt ändå har möjlighet att lösa detta kan tingsrätten istället besluta om företagsrekonstruktion.