Kvinnor sjukskrivs mer än män

Kvinnor sjukskrivs mer än män, trots att de bedöms ha samma arbetsförmåga. Det visar en granskning från Riksrevisionen som kom i somras.

Granskningen visar att kvinnor med lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa sjukskrivs 30 procent mer än män, trots att de bedöms ha samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning. Skillnaden beror inte på att kvinnor har sämre hälsa, tvärtom verkar kvinnor ha bättre hälsa än män när bedömningen har gjorts. När det gäller bransch är skillnaden störst i mansdominerade branscher medan inga skillnader hittats i typiskt kvinnodominerade branscher som vård och omsorg.

Enligt Riksrevisionen är en trolig förklaring till skillnaderna att osäkerheten i bedömningen av arbetsförmåga är stor för de här typerna av diagnoser. Ofta baseras bedömningen till stor del på patientens egen beskrivning av sin ohälsa.

Riksrevisionen rekommenderar att Försäkringskassan får i uppdrag att återkommande följa upp läkarintygsskrivandet för kvinnor och män vid olika vårdgivare.

Granskningen omfattar 60 000 personer i Skånes län som mellan 2010 och 2016 fått diagnosen lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa eller smärtproblematik.