Ny AFS 2020:5 Arbetsanpassning från 1 juni

Den 1 juni 2021 ersätter AFS 2020:5 Arbetsanpassning de gamla föreskrifterna om arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1).

De reviderade föreskrifterna är inriktade på att förtydliga flera punkter för att förebygga sjukfrånvaro. Syftet är att det ska vara lätt att göra rätt, så att fler arbetstagare kan få arbetsanpassning innan de riskerar bli sjukskrivna.

Förtydliganden kring rehabilitering

Ordet rehabilitering försvinner, men arbetsgivarens ansvar att få tillbaka en medarbetare efter sjukdrivning består. Men det förtydligas att det är på arbetsplatsen som arbetsgivaren har möjlighet att delta i rehabiliteringen genom att anpassa arbetsmiljön, och på så sätt bidra till återgången till arbete. Här konkretiseras även hur du som arbetsgivare ska gå tillväga för att anpassa arbetsplatsen. Hälso- och sjukvårdens bedömning ligger till grund för vilka insatser som är lämpliga.

När det gäller rehabilitering utgår man i stort från socialförsäkringsbalken. Arbetsgivaren är bland annat skyldig att lämna uppgifter till Försäkringskassan om arbetstagarens arbetssituation. De kraven utgår alltså inte från arbetsmiljölagen.

Övergripande ansvar

Arbetsgivaren har ett övergripande ansvar med att titta på arbetstagarens förmåga att utföra sitt vanliga arbete. Det är utifrån det som arbetsgivaren sedan ansvarar för att arbetsanpassa arbetet.

Fysiska arbetsmiljön: Här kan det handla om att skaffa tekniska hjälpmedel eller undanröja fysiska hinder för att utföra en arbetsuppgift.

Organisatoriska eller sociala arbetsmiljön: Arbetsgivaren ska organisera arbetet, till exempel genom arbetsrotation för att inte ska skada arbetstagaren. Arbetsroller kan behöva förtydligas och chefen måste stötta i att prioritera olika arbetsuppgifter.

Ansvar oavsett orsak till hälsoproblem

Som arbetsgivare ska du, inom ramarna för ditt systematiska arbetsmiljöarbete, som vanligt fortlöpande ta reda på behov av arbetsanpassning och göra rutiner för arbetsanpassning kända för alla arbetstagare. Ansvar för specifika sjukdomar, som alkohol- och drogmissbruk, finns inte längre med i föreskrifterna. Som arbetsgivare är du skyldig att arbetsanpassa oavsett vad som är orsaken till eventuell nedsättning.