Ny lag om starkare skydd för visselblåsare

Ny lag om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

Den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2017 och innebär att arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet skyddas mot repressalier. Även inhyrda som slår larm om allvarliga missförhållanden i inhyrarens verksamhet skyddas. Arbetsgivare som utsätter arbetstagare för repressalier kan bli skyldig att betala såväl allmänt som ekonomiskt skadestånd. Lagen får särskild betydelse inom privat sektor inom vilken arbetstagarna inte skyddas av grundlagarna i förhållande till arbetsgivaren i samma utsträckning som inom offentlig sektor. 

Arbetstagaren är först skyldig att larma internt. Först om arbetsgivaren inte vidtar skäliga åtgärder med anledning av larmet (och tillika har informerat arbetstagaren om åtgärderna) är arbetstagaren berättigad att larma externt. Ett externt larm innebär att arbetstagaren offentliggör uppgifter, lämnar uppgifter för offentliggörande eller vänder sig till myndighet. 

Lagen öppnar dock för en möjlighet att slå larm externt omedelbart om det finns skäl för det. Sådant skäl kan föreligga om det finns en akut fara för liv, hälsa eller säkerhet samt om det rör sig om mycket allvarliga missförhållanden. Som övergripande krav gäller att arbetstagaren ska ha fog för sitt påstående om allvarliga missförhållanden. 

Om arbetstagaren gör sig skyldig till brott genom att larma gäller inte lagens skydd.