Ny rapport om arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

AFA Försäkrings årliga rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro innehåller statistik över godkända arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro och är Sveriges mest omfattande rapport inom området. Årets rapport visar bland annat att sjukfrånvaron minskar, men inte för unga.

Sjukfrånvaron minskar, men inte för unga

Risken att drabbas av långvarig sjukfrånvaro är åldersberoende och högst sjukfrånvaro har äldre. Sjukfrånvaron minskar för personer över 35 år, men ökar samtidigt för gruppen 16-25 år. Risken för allvarliga arbetsolycksfall är oförändrad jämfört med föregående år. 

Högst skaderisk i Västernorrlands, Jönköpings, Gävleborgs och Västmanlands län

Statistiken visar att flest antal olyckor per 1000 sysselsatta inträffade i Västernorrlands, Jönköpings, Gävleborgs och Västmanlands län. Lägst risk löper den som arbetar i Stockholms län. Skillnaden mellan länen förklaras till stor del av skillnader i näringslivsstruktur.

Om rapporten

Statistiken är hämtad ur AFA Försäkrings årsrapport "Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2018". Rapporten visar 2016 års siffror, då det sker en eftersläpning i anmälningarna av försäkringsärenden. Mer information finns på AFA Försäkrings webbplats.