Nya arbetsmiljöföreskrifter om smittrisker

Arbetsmiljöverket har fattat beslut om nya föreskrifter om smittrisker (AFS 2018:4) som börjar gälla den 19 november 2018. En nyhet i föreskrifterna som påverkar många verksamheter är en regel som handlar om arbetskläders hantering och tvätt.

Syftet med de nya föreskrifterna är att genom god hygien förebygga smitta hos arbetstagare och undvika att sprida smitta vidare. Kunskap om hygieniskt arbetssätt och andra åtgärder för att skydda arbetstagare mot smitta är en viktig del i de nya föreskrifterna.

Sammanfattning av de nya föreskrifterna:

  • Gemensamma bestämmelser som gäller alla berörda utgår från att ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs.
  • Föreskrifterna bygger sedan på vad verksamheten särskilt behöver ta hänsyn till när det gäller undersökning och riskbedömning av verksamhetens arbete, förebyggande åtgärder, vaccination och andra medicinska åtgärder samt krav på viss dokumentation förenad med sanktionsavgift.
  • Särskilda regler finns vid arbete med risk för kontakt med kroppsvätskor (inkl verksamheter inom djurens hälso- och sjukvård). Här ställs krav på utbildning, särskilda hygienåtgärder, behållare för skärande och stickande avfall, arbetskläder, skyddsåtgärder vid vård av människor eller djur med smittämnen i riskklass tre och fyra.
  • En ny regel som påverkar många verksamheter handlar om arbetskläders hantering och tvätt kopplat till Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg. Regeln säger att arbetsgivaren ska se till att arbetstagare tar av arbetskläderna när arbetsdagen är slut. Arbetsgivaren ansvarar för att arbetskläder som är använda hålls åtskilda från andra kläder, tvättas i minst 60 grader och vid behov förstörs. De arbetsgivare som inte redan har ordnat med rutiner för hantering av arbetskläder behöver ta fram rutiner för att kunna leva upp till de nya kraven.
  • Det blir krav på att använda säker avfallsbehållare för vassa föremål med smittrisk och behållaren måste vara märkt och får inte återanvändas.
  • Två nya sanktionsavgifter införs, en för arbetsgivare som inte tillhandahåller och märker upp säkra avfallsbehållare för vassa föremål som varit i kontakt med kroppsvätskor och en för arbetsgivare som inte dokumenterar när anställda utsätts för allvarlig smitta, till exempel tuberkulos.
  • De nya föreskrifterna handlar enbart om smittrisker och inte om risk för överkänslighet och allergi på grund av toxiner från smittämnen. Risker med mögel och organiskt damm regleras istället i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker.

Till föreskrifterna finns bilagor med förteckningar över smittämnen indelat i olika riskklasser. När de nya föreskrifterna träder i kraft upphör de nu gällande föreskrifterna (AFS 2005:1) om mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet att gälla.