Nya regler för arbetsplatsens utformning

Den 1 januari 2021 började de nya, omarbetade föreskrifterna om Arbetsplatsens utformning att gälla, AFS 2020:1.

Följande föreskrifter upphävs och ingår istället i AFS 2020:1

  • Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2)
  • Arbete i stark värme (AFS 1997:2)
  • Arbete i kylda livsmedelslokaler (AFS 1998:2)
  • Skyltar och signaler (AFS 2008:13)

De nya föreskrifterna tar bland annat upp krav och råd om ventilation, klimat, omklädning, tvätt- och duschutrymme, inredning och utrustning samt utrymning. Kraven på tillgänglighet har skärpts. Föreskrifterna har också en tydligare disposition med ett fåtal huvudrubriker. De långa kommentarerna i de gamla föreskrifterna har ersatts av korta allmänna råd i direkt anslutning till paragraferna.

Definition av arbetsplats

Arbetsplats har en ny definition och innefattar nu även förbindelseleder och personalutrymmen. Den nya definitionen överensstämmer bättre med definitionen av arbetsplats i EU-direktivet 89/654/EEG. Flera andra nya definitioner finns.

Ny paragraf om vem som reglerna riktar sig till

Det finns en ny paragraf som anger till vem de olika paragraferna riktar sig. Här framgår att större delen av föreskrifterna inte gäller för arbetsgivare i de fall arbetsgivaren inte råder över arbetsplatsen, till exempel vid distansarbete, hemtjänst och ambulerande arbeten. Detta inskränker dock inte ditt ansvar som arbetsgivare att förebygga risker för ohälsa och olycksfall för de anställda. Du har fortfarande ansvar för de anställdas arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen och andra föreskrifter, till exempel gäller föreskrifterna om arbete vid bildskärm och om belastningsergonomi även i dessa fall.