Ändringar i diskrimineringslagen 1 januari 2017

Riksdagen fattade i juni 2016 beslut om nya regler kring aktiva åtgärder och lönekartläggning i diskrimineringslagen. Ändringarna ska motverka diskriminering inom arbetsliv och utbildning och gäller från 1 januari.

De nya reglerna innebär att det ska ges lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Detta är en utökning jämfört med nuvarande regler.

Ökade krav på arbetsgivare

”Aktiva åtgärder” innebär krav på arbetsgivaren om åtgärder som ska förebygga diskriminering och främja likabehandling. De nya reglerna kräver att arbetsgivaren genomför en kartläggning av risker för diskriminering samt gör en analys av orsaker till dessa risker. Därefter ska arbetsgivaren planera och genomföra åtgärder och sedan utvärdera samt följa upp åtgärderna.

Kartläggning och analys inom fem områden:

  1. arbetsförhållandena, det vill säga arbetsmiljön
  2. rekrytering och befordran
  3. utbildning och annan kompe­tensutveckling
  4. löner och andra anställnings­villkor
  5. möjligheten att förena arbete och föräldraskap

De nya reglerna kräver också att alla arbetstagare har rutiner för att hantera trakasserier som har samband med diskriminering.

Krav på lönekartläggning

I en lönekartläggning ska arbetsgivaren jämföra löner för kvinnor och män som har lika eller likvärdiga arbetsuppgifter. Detta gör man för att kunna upptäcka, åtgärda och förebygga löneskillnader som inte kan förklaras med könsneutrala argument. De nya reglerna kräver att arbetsgivaren genomför en lönekartläggning varje år, istället för som tidigare var tredje år.

För att göra en lönekartläggning krävs det att arbetsgivaren har gjort en arbetsvärdering, där man bestämt om olika arbeten ändå kan betraktas som likvärdiga.

Vem berörs av de nya reglerna?

Alla arbetsgivare ska genomföra en lönekartläggning årligen. Arbetsgivare som har minst 10 anställda ska ha en årlig dokumen­tation över lönekartläggningen samt planerade åtgärder. För arbetsgivare som har minst 25 anställda ska det finnas en årlig dokumentation över hela det arbete och de åtgärder som planeras kring likabehandling, lönekartläggning ska vara en del av denna.