Tidsbegränsade anställningar för vissa lärare

De nya reglerna gäller från och med 1 juli 2016, och syftar till att lättare kunna anställa personer som saknar lärarlegitimation då det råder brist på behöriga lärare.

Riksdagen har antagit regeringens förslag till nya regler i skollagen om tidsbegränsade anställningar för vissa lärare. Lagändringen införs som en försöksverksamhet för att skapa möjlighet för personer som inte uppfyller skollagens krav på legitimation och behörighet att arbeta som lärare.

De som anställs ska ha motsvarande ämneskunskaper som krävs för en lärarexamen i ämnet och parallellt med anställningen gå en kompletterande pedagogisk utbildning. Anställningen är tidsbegränsad till högst två år, men kan förlängas till tre år om det finns särskilda skäl. Försöksverksamheten avser anställningar av lärare som undervisar i ämnen där det råder brist på legitimerade och behöriga lärare. Det kan antas att det i praktiken handlar om biologi, kemi, fysik och moderna språk.

Skolverket ska ta fram föreskrifter för försöksverksamhet med tidsbegränsad anställning av vissa lärare, utöver vad som gäller sedan tidigare enligt lagen om anställningsskydd och skollagen.

Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2016.