Nytryck av Samverkansavtalet

Som medlem i Arbetsgivaralliansen omfattas er verksamhet av det centrala Samverkansavtalet som är utformat för att bidra till personalens delaktighet inför beslut som rör er verksamhet lokalt.

Nu har det kommit ett nytryck av Samverkansavtalet. Genom detta centrala samverkansavtal kan ni träffa lokala avtal, om lokal part finns på arbetsplatsen. Alternativt ingår ni en överenskommelse direkt med personalen om den samverkansform som passar bäst för just er verksamhet.

En lokal samverkansmodell återges i ett lokalt samverkansavtal och ger personalen möjlighet till inflytande inför beslut som påverkar verksamhet och arbetsmiljö.

Hur går ni till väga? Utgå från hur det fungerar idag och dokumentera er samverkansform. Om lokal part finns så ska ni protokollföra er samverkansform med det lokala facket. Om lokal part saknas, så inför ni som arbetsgivare i dialog med de anställda den samverkansform som passar er. Dokumentera vilken form som gäller på er arbetsplats!

Protokollsmall för lokalt avtal för samverkan

I de fall det finns en lokal part, och för att förenkla, har vi tagit fram en mall för protokoll där ni hänvisar till er lokala samverkansform. Detta är sedan ert lokala samverkansavtal. Du kan ladda ner protokollsmallen nedan, men hittar den snart även under Avtal & mallar på vår hemsida.

Ladda ner protokollsmall för lokalt avtal för samverkan >>

Nedan finns en checklista som du kan utgå ifrån i arbetet med att ta fram ert lokala samverkansavtal.

Checklista för att ingå lokalt samverkansavtal (i de fall lokal part finns)

  • Begär lokal förhandling enligt 10 § MBL
  • Förbered protokollet för lokalt avtal för samverkan
  • Beskriv hur ert lokala samverkansarbete ser ut
  • Protokollet ska sedan innehålla bilagorna:
    • centralt samverkansavtal som är ingånget mellan PTK/LO
    • er lokala samverkansmodell så som den beskrivs för er arbetsplats
  • Protokoll med bilagor ska finnas tillgängligt för all personal på er arbetsplats

Ladda ner det centrala samverkansavtalet med handledning (Avtal & mallar) >>

Öppna webinarier om Samverkansavtalet

I samband med nytrycket av Samverkansavtalet kan du även delta i öppna webinarier där våra rådgivare berättar mer om samverkan.

Till öppna webinarier om Samverkansavtalet >>

Frågor & svar om Samverkansavtalet

Krävs det lokalt kollektivavtal för att kunna tillämpa det centrala samverkansavtalet? Eller kan man luta sig mot det centrala?

Ja, det krävs en lokal överenskommelse med de lokala parterna om sådan finns på arbetsplatsen, alternativt med personalen om lokal part saknas.

Vad är en lokal part? Om lokal part saknas vad gäller då?

Om facket har meddelat att de bildat en lokal klubb på arbetsplatsen då är det en lokal part. Om det inte finns en lokal part då bestäms samverkansformen på arbetsplatsen. Oftast med utgångspunkt av hur det fungerar idag och med arbetsgivaren som skriver ner hur de bäst fungerar.

Vi har lokala fackliga ombud på många arbetsplatser men inte på alla, vad gäller då?

Om lokal part saknas då rekommenderar vi att ni som arbetsgivare dokumenterar den samverkansform som gäller er arbetsplats – och gärna i dialog med de anställda. När och om facket bildar en lokal klubb då ska ni protokollföra er samverkansform. Mall för sådant protokoll finns på vår hemsida.

Om vår organisation inte har behov av ett samverkansavtal utan hellre vill följa MBL kan vi göra det? Måste vi ha ett lokalt samverkansavtal?

Nej, det är inte ett krav att ni ska ingå ett lokalt avtal om samverkan eller följa samverkansavtalet. MBL gäller alltid om parterna vill ha det så. Men sannolikt har ni på er arbetsplats olika former av samverkan ändå utan att ni tänker på detta; veckomöten, personalmöten, avdelningsmöten, diskussioner vid kaffepauser? Detta är också former av samverkan på er arbetsplats. Skillnaden är att med samverkan når ni ut till all personal. Genom reglerna i MBL når ni endast de fackliga parterna och de som är medlemmar i facket. De som står utanför facket omhändertas inte av MBL. MBL reglerar nämligen förhållande mellan er som arbetsgivare och facket.

Innehåller nytrycket några ändringar?

Det innehåller endast redaktionella ändringar.

Om styrelsen planerar att göra en omorganisation av sin struktur (roller, antal ledamöter etc.) ska det MBL-förhandlas eller samverkas? Det påverkar ju personalens arbete även om styrelsen är förtroendevalda och inte anställda.

Styrelsen företräder er juridiska person – er verksamhet. Era stadgar för verksamheten reglerar sammansättningen av styrelsen. Om ledamöter byter roller eller stolar så är detta inte en sådan viktigare förändring som kräver en MBL förhandling. Verksamheten är densamma, dvs. den juridiska personen som sådan enligt stadgarna.

Är det ett krav på att införa ett samverkansavtal?

Nej, det är inte ett krav utan en rekommendation från Arbetsgivaralliansen eftersom ni som arbetsgivare kan föra en dialog med samtlig personal, även personal som står utan facklig tillhörighet.