Ökade kostnader för ålderspensionen

Den 1 mars höjs premien för förmånsbestämd ålderspension med cirka 15 procent.

Som arbetsgivare betalar du varje månad in premier för de anställdas tjänstepensioner. Fakturan kommer från Collectum och är en summering av de premier som du betalar. Den 1 mars 2017 höjs premien för förmånsbestämd ålderspension (ITP 2) med i snitt 15 procent. Höjningen beror på en anpassning till längre förväntad livslängd och rådande lågräntemiljö.

Vilka berörs av höjningen?

Höjningen gäller för all form av nyteckning, det vill säga för nyanställda eller då en anställd får en löneökning. Om förmånen höjs vid en löneändring gäller den högre premien endast själva förmånsökningen, medan den gamla premien fortsätter att gälla för den ursprungliga förmånen. Vid en nyanställning kommer den nya premien att gälla på hela förmånen.

Den arbetsgivare som rekryterar en medarbetare födda 1979 eller tidigare kommer således att få räkna med en märkbar kostnadsökning. Generellt så blir premien högre om det är många år kvar till pension. Premien för en 40-åring kommer att öka mer än för en 60-åring.

Sänkt premie för familjepension

Samtidigt sänks premien för familjepension med som mest 13 procent. Familjepension betalas bara för arbetstagare vars årslön överstiger 7,5 inkomstbasbelopp (461 250 kronor).

Även arbetstagare med frilagd premie (så kallade tiotaggare) berörs. Dessa kommer att få upp till 1,5 procent i lägre avsättning till sin valda fondförsäkring.