Omställningsstöd vid minskad omsättning

I Finansdepartementets promemoria från maj föreslås ett omställningsstöd för företag som fått minskad omsättning som en följd av covid-19-pandemin. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2020. Om förslaget blir verklighet så ska ansökan om omställningsstöd ha inkommit till Skatteverket senast 31 augusti 2020.

Omställningsstödet föreslås kunna ges till företag vars sammanlagda nettoomsättning för mars och april 2020 understeg 70 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för mars och april 2019. Omsättningsminskningen ska vara orsakad av spridningen av sjukdomen covid-19. Stödet föreslås ges med 75 procent av det procentuella omsättningstappet, baserat på fasta kostnader som hyra, räntor, el, internet/telefoni med mera.

Stödet är tänkt att omfatta fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige, är registrerade för F-skatt och som haft en nettoomsättning under närmast föregående räkenskapsår på minst 250 000 kronor. Kravet på F-skatt föreslås inte gälla stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som är undantagna från skattskyldighet.

Så här kommenterar Maria Liljedahl, förhandlingschef på Arbetsgivaralliansen, förslaget:

"Det är bra och viktigt att civilsamhället inkluderas. Vi ser positivt på alla åtgärder som underlättar för våra medlemmar i denna svåra situation."

Som det ser ut nu kommer de flesta av Arbetsgivaralliansens medlemmar att omfattas av omställningsstödet. Vi var inte remissinstans, men flera av våra medlemmar har svarat och gett sina remissvar, t.ex. Riksidrottsförbundet och Famna.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020. Om förslaget blir verklighet ska ansökan om omställningsstöd ha inkommit till Skatteverket senast den 31 augusti 2020. Beslut om omställningsstöd fattas av Skatteverket och det betalas ut genom kreditering av skattekontot. Upptäcker Skatteverket att stödet betalats ut felaktigt eller med för högt belopp blir företaget återbetalningsskyldigt. Vi bevakar frågan.