Rekommendation om tillfälligt kortare underrättelsetid vid förläggning av semester

Arbetsgivaralliansen är överens med Unionen och Akademikerförbunden om en rekommendation om tillfälligt kortare underrättelsetid vid förläggning av semester.

Arbetsgivaralliansen, Unionen och Akademikerförbunden har träffat en rekommendation om tillfälligt kortare underrättelsetid vid förläggning av semester. Detta gäller för bransch Idrott, Ideella och Idéburna Organisationer samt Upplevelse och Kultur. I övrigt gäller bransch- och löneavtalen som tidigare, i de delar parterna inte avtalat om annat, Semesterlagen.

När arbetsgivare till följd av coronaviruset och dess effekter ser behov av att lämna underrättelse till arbetstagaren senare än två mànader före ledighetens början, ska underrättelse avseende huvudsemestern lämnas senast en månad före ledighetens början. 

Parterna förutsätter att arbetsgivaren lämnar underrättelse så snart arbetsgivaren bedömer det mojligt.

Med huvudsemester menas tjänstemannens rätt till sammanhangande ledighet om 4 veckor under juni-augusti.

Ovanstående reglerar det fallet att arbetsgivare och tjänsteman är oense om semesterledighetens förläggning. Är arbetsgivare och tjänsteman överens kan semester förläggas med kortare eller längre framförhållning och/eller med kortare eller langre sammanhangande ledighet.