Remissvaret om LSS-utredningen är nu inskickat

Nu är remissvaret till LSS-utredningen ”Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen”, SOU 2018:88, inskickat.

Arbetsgivaralliansens medlemmar har beretts möjlighet att inkomma med yttrande över betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättning, SOU 2018:88. Vi har nu inkommit med synpunkter på utredningens förslag i flera delar, bland annat de som avser Bostaden, Sysselsättning, Tillstånd och tillsyn, Utjämning av kostnader och Konsekvenser av förslagen.

Personlig service med boendestöd

Arbetsgivaralliansens medlemmar är särskilt positivt inställda till förslaget om den nya insatsen personlig service med boendestöd, men anser att det behöver förtydligas och att gränsdragningar gentemot övriga insatser krävs. Mer precist gäller det förslaget att möjliggöra insatsen också till de som idag beviljats bostad med särskild service och gruppbostad.

Reglering av tillstånd

Arbetsgivaralliansens medlemmar är särskilt berörda av de regleringar avseende tillstånden för att bedriva verksamhet enligt lagen som föreslås tillkomma. Den viktigaste frågan att få besvarad är hur befintliga och kommande tillstånd ska behandlas i övergången, samt om utredaren avser återkomma med en kostnadsbild för förslaget.

Jämbördiga villkor

Det system för kostnadsutjämning som finns idag favoriserar kommunal regi av verksamheter inom LSS. Arbetsgivaralliansen anser att utredaren presenterat goda skäl som talar för att modellen bör överges till förmån för det totalkostnadsindex som beskrivs som alternativ. Arbetsgivaralliansen menar att utredaren borde ha viktat det förslaget tyngre av konkurrenssnedvridningsskäl, för att möjliggöra att medlemmar i ideell och idéburen verksamhet konkurrerar på jämbördiga villkor med verksamheter i kommunal regi och kommersiella aktörer.

Kompetensutveckling

I utredningens avsnitt som behandlar kvalitetsuppföljning och kompetenskrav på personal inom LSS-verksamheter redovisas flera genomförda satsningar på höjning av baskunskapsnivån inom främst i kommunal regi bedrivna verksamheter. Arbetsgivaralliansen har också framfört att vi är angelägna om att våra medlemmar, som vilar på ideell och idéburen grund, erbjuds möjligheter att genom statligt finansierade kunskapssatsningar ta del av de verktyg som krävs för att uppnå god kvalitet enligt Socialstyrelsens föreskrifter.